สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

คุณสมบัติของผู้สมัคร

bullet_redผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
bullet_redรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน  
bullet_redมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน  
bullet_redผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  
bullet_redเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน  
bullet_redมีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
doc.gif สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ  
 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ตัวจริง)  
 สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า  
 สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)  
 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน  
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)  
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น