หน้าแรก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อบุคคล > สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH > KTC Cash Standard

สินเชื่ออเนกประสงค์

IMG_KTC_PERSONAL_LOAN

สินเชื่ออเนกประสงค์

KTC CASH 

ความสุขไม่มีจำกัด ชีวิตไม่มีสะดุด

bullet_red ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 

ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)

วงเงินกู้ (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)

15,000 – 30,000

12 - 36

30,001 – 100,000

12 - 48

ตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป

12 - 60


อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆ

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
(อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)
ดอกเบี้ย (ลดต้นลดดอก) 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
(เคทีซี เป็นผู้ชำระ)
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม
100 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่มี
 

Back