หน้าแรก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อบุคคล > สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH > KTC Cash Standard

สินเชื่ออเนกประสงค์

IMG_KTC_PERSONAL_LOAN

สินเชื่ออเนกประสงค์

KTC CASH

ความสุขไม่มีจำกัด ชีวิตไม่มีสะดุด

bullet_redดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 

ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)

วงเงินกู้ (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)

15,000 – 30,000

12 - 36

30,001 – 100,000

12 - 48

ตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป

12 - 60


ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าผิดนัด
ค่าธรรมเนียมใดๆ
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  bullet_red ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  bullet_red ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
  bullet_red ค่าปรับชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
(เคทีซี เป็นผู้ชำระ)
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม
180 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่มี
 

Back