English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง


Manager - KTB & Affiliate Synergy icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทางการตลาด อย่างน้อย 7 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, Financial Products ของธนาคาร, ระบบ IT, Merchant Acquiring และ Operations
bullet_green.gif มีทักษะเรื่องการวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด การวางแผนงาน การนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
bullet_green.gif มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วิเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ ควบคุม และประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ร่วมกันกับธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในผลิตภัณฑ์การเงิน (Card Usage Spending) โดยมอบสิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้า เช่น โครงการผ่อนบ้านผ่านบัตรเครดิต, โครงการใช้บัตรเครดิตซื้อ Banknote เป็นต้น
bullet_green.gif วิเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ ควบคุม และประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดของการขยายฐานบัตร KTC Corporate & SME Card รวมไปถึงการทำการตลาด ขยายพันธมิตร หรือคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ ในต่างจังหวัด (ภาคตะวันออก)
bullet_green.gif ขยายโอกาสทางการตลาดและขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซีผ่านทางฐานลูกค้าธนาคารกรุงไทย (Card Acquisition) รวมถึงสร้างความจงรักภักดี (Card Loyalty) ผ่านช่องทางธนาคารเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน
bullet_green.gif วิเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์งานด้านการขยายฐานลูกค้าใน Value Segmentation ของธนาคารกรุงไทย โดยมอบสิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้า
bullet_green.gif วิเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์ ให้คะแนนของบัตรเครดิตสามารถแลกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของธนาคารกรุงไทยได้
Manager – Credit Card Marketing (Restaurants & Recreation) icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างน้อย 7 ปี
bullet_green.gif มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านการเงิน การวิเคราะห์ คำนวณตัวเลข ภาษี และมีความคิดสร้างสรรค์
bullet_green.gif หากมีความรู้เรื่องบัตรเครดิต ร้านอาหาร หรือบันเทิงต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการตลาดของ Restaurants & Recreation เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรร้านค้าตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif วางแผนงานการตลาด ประเมินและควบคุมงบประมาณในการจัดแผนงานทางการตลาด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด
bullet_green.gif รักษาพันธมิตรเดิมและขยายพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ Dining & Entertainment
bullet_green.gif โทรติดต่อร้านค้าเดิม และร้านค้าใหม่ในการขอสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี
bullet_green.gif นำเสนอโปรโมชั่น รวมถึงเจรจาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีกับร้านค้าต่างๆ
bullet_green.gif ติดตาม/รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
AM / M - Airlines Travel & Leisure Marketing Credit Card icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สายการบิน ระบบสำรองที่นั่งอย่างน้อย 7 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจการเงิน และบัตรเครดิต และการวิเคราะห์ตัวเลข
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
bullet_green.gif มีทักษะในการวางแผนงาน เจรจาต่อรอง โน้มน้าวชักจูง การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษทั้งอ่าน พูด เขียน ในระดับดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif วางแผน/ดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายในหมวดสายการบิน เพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีในหมวดสายการบิน และสร้างรายได้จากยอดขายตั๋วเครื่องบินที่ผ่านช่องทางของเคทีซีเวิล์ด
bullet_green.gif สนับสนุนงานการกำกับดูแลทีมงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เคทีซีเวิล์ด”
bullet_green.gif ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง สนับสนุน และเป็นคู่คิดกับพันธมิตรด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า, สร้าง Brand Visibility และสร้างรายได้ พร้อมทั้งต่อยอดทางธุรกิจในช่องทางใหม่ๆ
bullet_green.gif สร้างความแตกต่างให้กับบัตร โดยการเพิ่มเติม Loyalty Program เกี่ยวกับ Air Miles ให้กับสมาชิก
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการตลาดของคู่แข่งตลอดเวลา การประเมินกิจกรรมทางการตลาดและรูปแบบรายการส่งเสริมการขายที่จัดทำในเวลาเดียวกัน
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Senior Office/Officer : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
Officer - KTC World Travel & Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer – Secretary (Internal Audit) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ  icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี สามารถจัดทำงานเอกสาร/รายงาน และมีความรู้ด้านงานบริหารสำนักงาน
bullet_green.gif สามารถเจรจาต่อรอง ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
bullet_green.gif มีความละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์, กระตือรือร้น และรักษาความลับได้
bullet_green.gif มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
bullet_green.gif สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง
bullet_green.gif หากมีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นัดหมายการประชุมภายในหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
bullet_green.gif สนับสนุน/ติดตามดูแลตารางงานผู้บังคับบัญชาและสนับสนุนงานผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
bullet_green.gif จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
bullet_green.gif จัดทำ/วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมดให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีของบริษัท
bullet_green.gif จัดทำ/รวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงาน MIS ให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก และเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
KTC Touch
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี
bullet_green.gif เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
bullet_green.gif ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศหญิง และ 175 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศชาย
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
bullet_green.gif มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
bullet_green.gif สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครเป็น พนักงาน Part-time


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร KTC ทุกชนิด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงายภายในต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
bullet_green.gif เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศีกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานที่อาคารสมัชชาวานิช 2 (สุขุมวิท 33 - BTS สถานีพร้อมพงษ์)


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บัญชีลูกหนี้
  - ประสานงานกับลูกค้าเพื่อไปวางบิลและรับเงิน
  - บันทึกรายการบัญชีและออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
  - ติดตามเอกสารสารทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif บันทึกรายการบัญชีตั๋วเงิน
bullet_green.gif บันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้ค้างรับ
bullet_green.gif จัดทำรายงานกระทบยอด
Data Analytics
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelors Degree or higher in a quantitative / technical field
bullet_green.gif Familiar with databases and data analysis packages (SQL, R, SAS, etc.)
bullet_green.gif Experience with Python, Java, or Tableau is a bonus.
bullet_green.gif Good command of English, able to communicate (written, verbal) and comfortable to discuss and argue technical details (not about correct grammar nor accent)
bullet_green.gif Ability to turn ambiguous concepts into concrete plans with data driven analysis and results
bullet_green.gif Strong understanding of financial services, product economics, and overall industry
bullet_green.gif Experience in start-up environment is preferred

Responsibilities:
bullet_green.gif To solve complex data challenges that enable insights into customer behavior and operational performance. The examples of projects that you may work on :
bullet_green.gif Test the effectiveness of our marketing channels
bullet_green.gif Build the data foundation for KTC’s digital agenda
bullet_green.gif Analyze online servicing and web-tracking patterns
bullet_green.gif Understand what problems create customer calls through data mining interaction records
bullet_green.gif Use data mining techniques to identify potential credit default / fraud
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC

สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง