English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

 

Manager - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce และ Digital และหากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสร้างขวัญกำลังใจ การตัดสินใจแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีมงาน Contact Center โดยให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (E-mail, Facebook, Chat) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
bullet_green.gif ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif รายงานปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอแผนแนวทางการแก้ไข และแผนปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
bullet_green.gif ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการดำเนินงานหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) พัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเสริมสร้าง Customer Experience
Manager – Credit Card Marketing (Restaurants & Recreation) 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างน้อย 7 ปี
bullet_green.gif มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านการเงิน การวิเคราะห์ คำนวณตัวเลข ภาษี และมีความคิดสร้างสรรค์
bullet_green.gif หากมีความรู้เรื่องบัตรเครดิต ร้านอาหาร หรือบันเทิงต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการตลาดของ Restaurants & Recreation เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรร้านค้าตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif วางแผนงานการตลาด ประเมินและควบคุมงบประมาณในการจัดแผนงานทางการตลาด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด
bullet_green.gif รักษาพันธมิตรเดิมและขยายพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ Dining & Entertainment
bullet_green.gif โทรติดต่อร้านค้าเดิม และร้านค้าใหม่ในการขอสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี
bullet_green.gif นำเสนอโปรโมชั่น รวมถึงเจรจาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีกับร้านค้าต่างๆ
bullet_green.gif ติดตาม/รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Assistant Manager - Marketing Campaign (Merchant Acquiring) 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 3 ปี ในสายธุรกิจการเงิน (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล), ธุรกิจขายตรง หรือ FMCG หรือประกันภัย เป็นต้น
bullet_green.gif มีความชอบติดต่อผู้คน / หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอและหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ
bullet_green.gif มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้
bullet_green.gif มีทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการงาน การประสานงาน และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบ
bullet_green.gif มีทักษะเรื่องคณิตศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี (ท้งการอ่าน เขียน และพูด)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ขยายพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างยอดขายธูรกิจรับบัตรเคทีซี
bullet_green.gif จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่รับผิดชอบ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเเคทีซีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรร้านค้าตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif วางแผนงานการตลาด ประเมินและควบคุมงบประมาณตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด
bullet_green.gif นำเสนอโปรโมชั่น รวมถึงเจรจาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเคทีซีกับร้านค้าต่างๆ
bullet_green.gif รวบรวมข้อมูลและประเมินผลกำไรและขาดทุนของกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของโปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการในอนาคต
bullet_green.gif จัดทำแผนงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
Assistant Manager - MIS & Workforce Management (Contact Center) 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขด้าน Contact Center ไม่น้อยกว่า 6 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และหากมีความรู้เรื่อง Excel Macro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถบริหารทีม ทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดทำ Report Contact Center, เทคโนโลยีระบบ Contact Center และการบริหารงาน Contact Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วางแผน / ควบคุมประสิทธิภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการกำหนดแผนงานพัฒนาการให้บริการ ช่วยส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นการสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับองค์กร
bullet_green.gif ร่วมวางแผนงานพัฒนาการให้บริการกับ Frontend Team วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับจำนวนการติดต่อของลูกค้า
bullet_green.gif ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในการติดต่อ Contact Center ประเภทเรื่องที่ลูกค้าสอบถาม แนวโน้มรูปแบบการให้บริการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีในแต่ละช่องทางการให้บริการ เพื่อนำเสนอแผนรองรับการให้บริการ
bullet_green.gif วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพยากรณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และลดทอนความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
bullet_green.gif ศึกษาและติดตามการให้บริการของคู่แข่งขันในสายธุรกิจเดียวกันเพื่อนำผลการศึกษาเปรียบเทียบไปพัฒนาการให้บริการ
Assistant Manager - Merchant Acquiring Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 4 ปีในสายธุรกิจการเงิน (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล), ประกันภัย, ธุรกิจขายตรง หรือ FMCG เป็นต้น
bullet_green.gif มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้
bullet_green.gif มีทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการงาน การประสานงาน และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif วางแผนกลยุทธ์สำหรับแผนการตลาดในกลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif ศึกษา / วิเคราะห์ข้อมูลและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงคู่แข่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
bullet_green.gif ประเมินผลกำไรและขาดทุนของโปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของโปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการในอนาคต
bullet_green.gif ขยายฐานพันธมิตรทางธุรกิจตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดในธุรกิจที่รับผิดชอบ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งกับพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินการแผนการตลาดต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายยอดขายที่วางไว้ สำหรับร้านค้าในหมวดสินค้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งดูแลร้านค้าพันธมิตรหลักเพื่อสนับสนุนงานด้านการขายอย่างต่อเนื่อง
Assistant Manager - MIS / Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif Bachelor’s degree or higher in Statistics, MIS, Business Computer or IT
bullet_green.gif At least 4-5 years of work experience in database marketing, business analysis, marketing planning, CRM analyze.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage.
bullet_green.gif Have ability to use analysis / statistical tools.
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage.

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required. (daily, weekly and monthly report)
bullet_green.gif Perform sales incentive processing and report.
bullet_green.gif Merchant and customer database management and analysis.
bullet_green.gif Provide database processing, selection, and analysis to facilitate marketing purposes. 
Assistant Manager - Credit Card Marketing (Loyalty Management, Health & Beauty)
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด การขาย หรือการสื่อสารอย่างน้อย 5 ปี
bullet_green.gif เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สนใจหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ กระตือรืนร้น มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ความเป็นไปของตลาด
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
bullet_green.gif สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ คำนวณ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน
bullet_green.gif หากมีความรู้พื้นฐานด้านบัตรเครดิต มีความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif จัดหาสิทธิประโยชน์และขยายร้านค้าพันธมิตรในหมวด Health & Beauty เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพันธมิตรให้เพิ่มมากขึ้น
bullet_green.gif ติดต่อประสานงานกับร้านค้าพันธมิตร ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบความถูกต้องในการมอบสิทธิประโยชน์จากร้านค้า รวมถึงการติดตั้งสื่อโฆษณาและติดตามโปรแกรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามกิจกรรมปัจจุบัน
bullet_green.gif รักษาพันธมิตรเดิมและขยายร้านค้าพันธมิตรกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มเติมในหมวด Health & Beauty
bullet_green.gif ติดต่อประสานงานกับร้านค้าพันธมิตรและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Supervisor – Backend Service / Contact Center
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
bullet_green.gif มีประสบการณ์งาน Call Center อย่างน้อย 5 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มี Service Mind สูง เรียนรู้งานต่างๆ ได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน รวมถึงปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
bullet_green.gif สามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif บริหารทีมงาน วางแผน แก้ไขปัญหา และจัดสรรการดำเนินงานของทีม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด/td>
bullet_green.gif งานปรับปรุงรายการโอนเงิน/ดอกเบี้ย การชำระเงินให้กับสมาชิก ดูแล/ตรวจสอบงานปฏิเสธรายการค่าใช้จ่ายและงาน Follow up สามารถตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษากับทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถชี้แจงข้อมูลการตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการแก่สมาชิกได้
bullet_green.gif งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีพบระบบ Error ต้องส่งเรื่องตรวจสอบข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิก
Supervisor - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การเป็น Supervisor ด้าน Call Center อย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
bullet_green.gif หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาในงานให้ทีมงานได้
bullet_green.gif Monitor การทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (Email, Facebook)
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Senior Officer – Card Accounting
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
bullet_green.gif สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif  มีความคิดสร้างสรรค์ / ความคิดเชิงระบบ / แนวคิดเชิงพัฒนา
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
bullet_green.gif

หากมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบระบบบัญชี หรือ Process Improvement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ออกแบบข้อมูลทางบัญชี ภาษีอากร รายงานต่างๆ รวมทั้งกำหนดวิธีการทำงานสำหรับ โครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 
bullet_green.gif งานด้าน Reconciliation & MIS 
bullet_green.gif งานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานต่างๆ (User Acceptance Test)
Senior Office: UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer - MIS & Workforce Management (Contact Center)
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ในงาน MIS ของหน่วยงาน Contact Center มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดทำ Report Contact Center ความรู้ด้านทางด้านตัวเลขสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการ รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล Contact Center และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
bullet_green.gif จัดทำ Report ประเภทเรื่องที่ลูกค้าสอบถาม ปริมาณการติดต่อของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์, ทาง Online, ทางสาขา ในรอบรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน
bullet_green.gif จัดทำ IVR Report เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเบื้องต้น ป้องกันการเกิดความขัดข้อง และศึกษาแนวโน้มการใช้งานระบบของลูกค้า
bullet_green.gif วิเคราะห์ Report ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเบื้องต้นของปริมาณการติดต่อของลูกค้า และรวบรวมเหตุการณ์ที่กระทบกับการให้บริการ
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) จัดทำตารางการทำงานล่วงเวลา และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ
Officer - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอบริการความต้องการของลูกค้าได้
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ กล้าตัดสินใจ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word / Excel) โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet ได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online และ Social Network เช่น Email, Facebook
bullet_green.gif รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
Officer - Ticketing Agent (KTC World Travel & Service)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ตรงในด้านบัตรบัตรเครดิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์เอกสารของลูกค้า ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ รวมถึงสามารถตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ และสินเชื่อเอนกประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงติดต่อยืนยันข้อมูลกับลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
KTC Touch
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี
bullet_green.gif เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
bullet_green.gif ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศหญิง และ 175 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศชาย
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
bullet_green.gif มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
bullet_green.gif สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครเป็น พนักงาน Part-time


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร KTC ทุกชนิด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงายภายในต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
bullet_green.gif เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ ทัศนคติดี มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เป็นตัวแทนอิสระในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ KTC

ผลตอบแทนและอื่นๆ
bullet_green.gif ผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลงานจากการขาย โดยแบ่งเป็น
1) ผลตอบแทนหลัก (Basic Commission) ได้รับเป็นรายสัปดาห์
2) รางวัลพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย ทั้งในรูปแบบเงินสดและทริปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศทั่วโลก
bullet_green.gif มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม/การสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการขายอย่างมืออาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยอดนักขายประจำปี