English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

 

Manager - Social Media Contact Center icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce และ Digital และหากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสร้างขวัญกำลังใจ การตัดสินใจแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีมงาน Contact Center โดยให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (E-mail, Facebook, Chat) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
bullet_green.gif ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif รายงานปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอแผนแนวทางการแก้ไข และแผนปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
bullet_green.gif ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการดำเนินงานหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) พัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเสริมสร้าง Customer Experience
Manager - Credit Card Marketing (Hyper/Supermarket)
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน รู้จักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถจัดการงานที่หลากหลายได้พร้อมกัน
bullet_green.gif มีทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการงาน การประสานงาน สามารถทำงานทั้งหมดกระบวนการได้โดยตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงมีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมของสมาชิกเคทีซี เพื่อวางแผนงานการตลาด และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif ผลักดันให้สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีได้ใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น โดยวางแผนและดำเนินงานด้านการตลาดกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจ Grocery (Hypermarket, Supermarket, Convenience Store, Convenience & Miscellaneous Store)  โดยจัดหาสิทธิประโยน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรร้านค้าเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานและงบประมาณที่วางแผนไว้
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดและการสรรหาสิทธิประโยชน์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการตลาดที่วางไว้
bullet_green.gif ติดตามผลของกิจกรรมทางการตลาด ประเมินผล วิเคราะห์ผลตอบรับของกิจกรรมทางการตลาด และติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจ Grocery  รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค, คู่แข่ง,สถานการณ์ทางการตลาดโดยรอบ เพื่อสร้างและพัฒนาโอกาสทางการตลาดในรูปแบบใหม่ให้กับบริษัท และ/หรือประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน
Manager - Information System / Fraud Control
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์และสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การคิดค้น พัฒนา ทดสอบระบบ เพื่อใช้ในการป้องกันหรือตรวจสอบ การทุจริตที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมไม่น้อยกว่า 7 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการทุจริตที่เกิดขึ้น มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และกระตือรือร้นในการทำงาน
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Compliance ของ Visa, MasterCard, JCB, BOT ฯลฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ติดตามดูแลรายงาน Fraud Loss ว่ารายงานมีความถูกต้อง และนำส่งได้ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif ร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง ทดสอบ ติดตามผลการดำเนินการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือระบบงานต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ  เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัทหรือหน่วยงานกำหนดไว้
bullet_green.gif วางแผน ให้คำปรึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไป รายงาน ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ด้านการทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif ติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของ Visa, MasterCard, JCB, BOT หรือ องค์กร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว
Manager - Training & Contact Center Quality Assurance
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Contact Center และด้านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
bullet_green.gif รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับ Credit Card/สินเชื่อ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจในวิธีการ/หลักการการประเมินผล การควบคุมคุณภาพ และการบริหารข้อร้องเรียน สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ให้มีประสิทธิภาพได้
bullet_green.gif สามารถบริหารทีมงาน มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้อื่น มีความคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนและติดตามงาน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจ
bullet_green.gif มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเป็นผู้ให้ มีความอดทนสูง ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
bullet_green.gif มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif Training วางแผนบริหารจัดการงานฝึกอบรมพนักงาน  จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรในเนื้อหาที่หลากหลาย การประเมินผล รวมถึงเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดเนื้อหา (Trainer) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของพนักงานให้เป็นมาตรฐาน เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
bullet_green.gif Contact Center Quality Assurance  & Customer Feedback Center วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Contact Center โดยเน้นเรื่องการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร พร้อมนำผลการประเมินคุณภาพการบริการในทุกๆ ช่องทางนำมาหาแนวทางในการปรับพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
Manager – Credit Card Marketing (Restaurants & Recreation) 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างน้อย 7 ปี
bullet_green.gif มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านการเงิน การวิเคราะห์ คำนวณตัวเลข ภาษี และมีความคิดสร้างสรรค์
bullet_green.gif หากมีความรู้เรื่องบัตรเครดิต ร้านอาหาร หรือบันเทิงต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการตลาดของ Restaurants & Recreation เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรร้านค้าตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif วางแผนงานการตลาด ประเมินและควบคุมงบประมาณในการจัดแผนงานทางการตลาด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด
bullet_green.gif รักษาพันธมิตรเดิมและขยายพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ Dining & Entertainment
bullet_green.gif โทรติดต่อร้านค้าเดิม และร้านค้าใหม่ในการขอสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี
bullet_green.gif นำเสนอโปรโมชั่น รวมถึงเจรจาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีกับร้านค้าต่างๆ
bullet_green.gif ติดตาม/รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Assistant Manager - MIS / Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif Bachelor’s degree or higher in Statistics, MIS, Business Computer or IT
bullet_green.gif At least 4-5 years of work experience in database marketing, business analysis, marketing planning, CRM analyze.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage.
bullet_green.gif Have ability to use analysis / statistical tools.
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage.

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required. (daily, weekly and monthly report)
bullet_green.gif Perform sales incentive processing and report.
bullet_green.gif Merchant and customer database management and analysis.
bullet_green.gif Provide database processing, selection, and analysis to facilitate marketing purposes. 
Supervisor - Social Media Contact Center icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การเป็น Supervisor ด้าน Call Center อย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
bullet_green.gif หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาในงานให้ทีมงานได้
bullet_green.gif Monitor การทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (Email, Facebook)
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Senior Officer – Card Accounting
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
bullet_green.gif สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif  มีความคิดสร้างสรรค์ / ความคิดเชิงระบบ / แนวคิดเชิงพัฒนา
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
bullet_green.gif

หากมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบระบบบัญชี หรือ Process Improvement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ออกแบบข้อมูลทางบัญชี ภาษีอากร รายงานต่างๆ รวมทั้งกำหนดวิธีการทำงานสำหรับ โครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 
bullet_green.gif งานด้าน Reconciliation & MIS 
bullet_green.gif งานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานต่างๆ (User Acceptance Test)
Senior Office/Officer : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer - Social Media Contact Center icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอบริการความต้องการของลูกค้าได้
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ กล้าตัดสินใจ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word / Excel) โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet ได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online และ Social Network เช่น Email, Facebook
bullet_green.gif รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
Officer - Credit Card Marketing (NTO / Travel & Leisure Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาการสื่อสารการตลาด การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในการประสานงานและการจัดทำข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี และหากผ่านงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและอีเว้นท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารการตลาด การประสานงาน สามารถทำรายงานข้อมูล เอกสารบัญชี ธุรการ และจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ อดทน และทุ่มเทต่องาน 
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดได้
bullet_green.gif มีความละเอียดรอบคอบ ถ้วนถี่ในงานที่ได้มอบหมาย สามารถเขียนและการพิมพ์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมการตลาดด้าน Special Project, National Tourism Organization (NTO), Travel Agencies, KTC World Travel Service
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และพันธมิตรในระดับปฏิบัติการ เพื่อปฎิบัติงานด้านเอกสารทั่วไป งานธุรการ งานบัญชี
bullet_green.gif รวบรวม รายงาน และจัดเก็บข้อมูลของกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้งานและข้อมูลพร้อมและครบถ้วนตามแผนงานและกำหนดเวลา
Officer - Merchant Service / Merchant Operations
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานออนไลน์ และ E-Commerce
bullet_green.gif มีความเข้าในในการทำธุรกรรม E-Commerce และ Digital
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif

สามารถทำงานเป็นกะได้ ทั้งในและนอกเวลาทำการ


ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
Officer - Merchant Set up / Merchant Business Support
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นในเป้าหมาย
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดีต่อการขายผลิตภัณฑ์ มีความกระตือรือล้น และมีจิตใจรักการให้บริการ
bullet_green.gif สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) และมีความพร้อมในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสาขาของธนาคารทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด
bullet_green.gif ควรมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทางเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ลักษณะงาน
bullet_green.gif สร้างและกระชับสัมพันธ์กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของบริษัท และ/หรือพันธมิตรรายอื่น เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อเคทีซี และ/หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif เดินทางเยี่ยมเยียนสาขาของธนาคาร หรือการออกบู๊ท ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับธนาคารกรุงไทยในวันธรรมดาหรือวันหยุด รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทให้กับลูกค้าของธนาคาร
Officer - Senior Officer: Bank Relation KTB - Upcountry / Business Relation 1
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ดำเนินการเรื่องการบันทึกข้อมูลร้านค้าและ Terminal เข้าระบบ ได้แก่ ข้อมูลระบบงาน  Merchant Management, Terminal Management และโปรแกรมส่งเสริมการขาย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ Marketing และ Merchant Acquiring เป็นหลัก 
Officer - Social Media (Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานออนไลน์ และ E-Commerce
bullet_green.gif มีความเข้าในในการทำธุรกรรม E-Commerce และ Digital
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าตัดสินใจ สามารถปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะการโน้มน้าวหรือเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถพูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (เพื่อตอบ E-mail ของลูกค้าชาวต่างชาติ)
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Excel, Word, โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet ได้ดี มีทักษะในการพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online และ Social Network เช่น Email, Facebook
bullet_green.gif รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
Officer - Ticketing Agent (KTC World Travel & Service)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
Officer – Secretary (Internal Audit) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ  
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี สามารถจัดทำงานเอกสาร/รายงาน และมีความรู้ด้านงานบริหารสำนักงาน
bullet_green.gif สามารถเจรจาต่อรอง ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
bullet_green.gif มีความละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์, กระตือรือร้น และรักษาความลับได้
bullet_green.gif มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
bullet_green.gif สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง
bullet_green.gif หากมีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นัดหมายการประชุมภายในหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
bullet_green.gif สนับสนุน/ติดตามดูแลตารางงานผู้บังคับบัญชาและสนับสนุนงานผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
bullet_green.gif จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
bullet_green.gif จัดทำ/วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมดให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีของบริษัท
bullet_green.gif จัดทำ/รวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงาน MIS ให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก และเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
HR Planning Manager
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor or Master’s Degree in Human Resources Management, Political Sciences, Psychology, Business Administration or related fields
bullet_green.gif Age 32-40 Years
bullet_green.gif Good understanding of HR processes, Company's Operations and Business Strategy
bullet_green.gif Decision making skills and problem solving skills
bullet_green.gif Related experience more than 8 years as a generalist or specialist in HR fields


Responsibilities:
bullet_green.gif Develop and Execute HR strategy, HR policy and procedure, Manpower planning, Organization structure, Job grade structure, etc. Prepare all HR analysis information to CEO and support special project as assigned
bullet_green.gif Plan and Execute HR strategy to HR action plan to be aligned with HR Strategy and Business Direction.
bullet_green.gif Implementation, Communication and Follow up the feedback of HR Strategy and HR action plan
bullet_green.gif Responsible for OD including Succession Planning, Talent Management, Career Management and Management & Functional Trainee Project
bullet_green.gif Plan and implement OD strategy into HR Functions
bullet_green.gif Advice, Consult and Share knowledge to other colleagues
bullet_green.gif Work closely with the Head of HR to Initiate, Design and Implement OD Project
bullet_green.gif Act as a consultant and partner with business functions to implement and monitor frameworks and process
เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 4 ปี ขึ้นไป
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ในสินค้าและบริการต่างๆ
bullet_green.gif มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
bullet_green.gif มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงานที่ดี
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้  และหากสามารถใช้โปรแกรม I-Procurement ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดซื้อสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ IT
bullet_green.gif งาน Set รายการสินค้าขึ้นระบบ I-Procurement
bullet_green.gif งานประเมินผู้ขายรายเดิมและหาผู้ขายรายใหม่ รวบรวมข้อมูลราคา, เปรียบเทียบราคา, ต่อรองราคาสินค้า/บริการตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ จากผู้ขาย
bullet_green.gif งานประกันภัยทรัพย์สินตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif อำนวยความสะดวกการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กร
bullet_green.gif งานรายงานผลการทำงานของหน่วยงานจัดซื้อ
KTC Touch
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี
bullet_green.gif เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
bullet_green.gif ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศหญิง และ 175 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศชาย
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
bullet_green.gif มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
bullet_green.gif สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครเป็น พนักงาน Part-time


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร KTC ทุกชนิด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงายภายในต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
bullet_green.gif เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC

สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง