English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

 

Manager - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce และ Digital และหากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสร้างขวัญกำลังใจ การตัดสินใจแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีมงาน Contact Center โดยให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (E-mail, Facebook, Chat) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
bullet_green.gif ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
bullet_green.gif รายงานปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอแผนแนวทางการแก้ไข และแผนปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
bullet_green.gif ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการดำเนินงานหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) พัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อเสริมสร้าง Customer Experience
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Assistant Manager – Manager : Credit Card Marketing
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif สัญชาติไทย
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 5 - 8 ปี และหากมีประสบการณ์ในสายงานบัตรเครดิตด้าน Health & Beauty, Restaurant & Recreation, Travel & Leisure, Shopping Category, Hotel ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
bullet_green.gif ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ กระตือรืนร้น มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ความเป็นไปของตลาด แสวงหาความรู้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข การวางแผนและการบริหารจัดการงานที่ดี สามารถเจรจาต่อรอง โน้มน้าวชักจูง นำเสนองาน ประสานงาน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาด/การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซี พร้อมทั้งติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน
bullet_green.gif จัดหาสิทธิประโยชน์จากร้านค้า สร้างความแตกต่างโดยการเพิ่มเติมโปรแกรมพิเศษให้กับสมาชิก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตร รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น
bullet_green.gif ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง สนับสนุน และเป็นคู่คิดกับพันธมิตรด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า, สร้าง Brand Visibility และสร้างรายได้ พร้อมทั้งต่อยอดทางธุรกิจในช่องทางใหม่ๆ
bullet_green.gif รักษาพันธมิตรเดิมและขยายร้านค้าพันธมิตรกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึงติดต่อประสานงานกับร้านค้าพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดของคู่แข่ง ประเมินกิจกรรมทางการตลาดและรูปแบบรายการส่งเสริมการขายที่จัดทำในเวลาเดียวกัน
bullet_green.gif สนับสนุนงานการกำกับดูแลทีมงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
Assistant Manager - MIS & Workforce Management (Contact Center) 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขด้าน Contact Center ไม่น้อยกว่า 6 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และหากมีความรู้เรื่อง Excel Macro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถบริหารทีม ทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดทำ Report Contact Center, เทคโนโลยีระบบ Contact Center และการบริหารงาน Contact Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วางแผน / ควบคุมประสิทธิภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการกำหนดแผนงานพัฒนาการให้บริการ ช่วยส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นการสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับองค์กร
bullet_green.gif ร่วมวางแผนงานพัฒนาการให้บริการกับ Frontend Team วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับจำนวนการติดต่อของลูกค้า
bullet_green.gif ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในการติดต่อ Contact Center ประเภทเรื่องที่ลูกค้าสอบถาม แนวโน้มรูปแบบการให้บริการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีในแต่ละช่องทางการให้บริการ เพื่อนำเสนอแผนรองรับการให้บริการ
bullet_green.gif วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพยากรณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และลดทอนความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
bullet_green.gif ศึกษาและติดตามการให้บริการของคู่แข่งขันในสายธุรกิจเดียวกันเพื่อนำผลการศึกษาเปรียบเทียบไปพัฒนาการให้บริการ
Assistant Manager - MIS / Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif Bachelor’s degree or higher in Statistics, MIS, Business Computer or IT
bullet_green.gif At least 4-5 years of work experience in database marketing, business analysis, marketing planning, CRM analyze.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage.
bullet_green.gif Have ability to use analysis / statistical tools.
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage.

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required. (daily, weekly and monthly report)
bullet_green.gif Perform sales incentive processing and report.
bullet_green.gif Merchant and customer database management and analysis.
bullet_green.gif Provide database processing, selection, and analysis to facilitate marketing purposes. 
Supervisor - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การเป็น Supervisor ด้าน Call Center อย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
bullet_green.gif หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด และเขียนได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาในงานให้ทีมงานได้
bullet_green.gif Monitor การทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า ร่วมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์, Social Media (Email, Facebook)
Senior Officer – Card Accounting
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
bullet_green.gif สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif  มีความคิดสร้างสรรค์ / ความคิดเชิงระบบ / แนวคิดเชิงพัฒนา
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
bullet_green.gif

หากมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบระบบบัญชี หรือ Process Improvement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ออกแบบข้อมูลทางบัญชี ภาษีอากร รายงานต่างๆ รวมทั้งกำหนดวิธีการทำงานสำหรับ โครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
bullet_green.gif ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 
bullet_green.gif งานด้าน Reconciliation & MIS 
bullet_green.gif งานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานต่างๆ (User Acceptance Test)
Officer - Senior Officer : VIP Service (Contact Center)icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การให้บริการลูกค้าบัตรเครดิต, บัตร Hi-end และกลุ่มลูกค้า VIP
bullet_green.gif มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ให้บริการกลุ่มลูกค้า VIP, บัตร Infinite, World Mastercard, กลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Card) และกลุ่มผู้ถือหุ้น
bullet_green.gif สนับสนุนงาน KTC World & Travel Service ในการให้บริการข้อมูล Voucher, รถเช่า, ประกันการเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Officer - Supervisor : Call Center Agent
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สำหรับ Supervisor : มีประสบการณ์เป็น Supervisor - Call Center อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะการ Coaching, Training, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif รับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif สำหรับ Supervisor : ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Officer - Supervisor : Call Center Agent (English Skill)

Qualifications:

bullet_green.gif Thai nationality, Age not over 35 years
bullet_green.gif Bachelor's Degree or higher in any fields
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Reading​ and Writing) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Responsible & able to work under pressure
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Computer Skill : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
bullet_green.gif For  Supervisor : At least 2 years of experience in supervisory role within call center environment or customer service position in Banking, Financial, Telecommunication would be an advantage. Experience with coaching, mentoring, motivate and training call center representatives

Compensation & Benefits:

bullet_green.gif To serve customers by providing product & service​ information such as Credit Card and Personal Loan via telephone 
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone
bullet_green.gif To provide an advise which beyond​ customer’s need and satisfaction.
bullet_green.gif For  Supervisor : Manage Call Center Team to perform job responsibilities that will help the call center team achieve above average service levels for abandonment rate, hold time, wait time and customer service. Provide daily supervision to call center team and encourage team to be customer service focused.

Compensation & Benefits:

bullet_green.gif Base salary with language skill incentive pay
bullet_green.gif Guarantee bonus
bullet_green.gif Life and accidental insurance
bullet_green.gif Health insurance
bullet_green.gif Provident fund
bullet_green.gif Annual leave start from 12 days
Officer - MIS & Workforce Management (Contact Center)
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ในงาน MIS ของหน่วยงาน Contact Center มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดทำ Report Contact Center ความรู้ด้านทางด้านตัวเลขสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการ รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล Contact Center และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ
bullet_green.gif จัดทำ Report ประเภทเรื่องที่ลูกค้าสอบถาม ปริมาณการติดต่อของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์, ทาง Online, ทางสาขา ในรอบรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน
bullet_green.gif จัดทำ IVR Report เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเบื้องต้น ป้องกันการเกิดความขัดข้อง และศึกษาแนวโน้มการใช้งานระบบของลูกค้า
bullet_green.gif วิเคราะห์ Report ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเบื้องต้นของปริมาณการติดต่อของลูกค้า และรวบรวมเหตุการณ์ที่กระทบกับการให้บริการ
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) จัดทำตารางการทำงานล่วงเวลา และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ
Officer - Social Media Contact Center 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอบริการความต้องการของลูกค้าได้
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ กล้าตัดสินใจ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word / Excel) โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet ได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online และ Social Network เช่น Email, Facebook
bullet_green.gif รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
Officer - Ticketing Agent (KTC World Travel & Service)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ตรงในด้านบัตรบัตรเครดิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์เอกสารของลูกค้า ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ รวมถึงสามารถตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ และสินเชื่อเอนกประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงติดต่อยืนยันข้อมูลกับลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
KTC Touch
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี
bullet_green.gif เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
bullet_green.gif ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศหญิง และ 175 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศชาย
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
bullet_green.gif มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
bullet_green.gif สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครเป็น พนักงาน Part-time


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร KTC ทุกชนิด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงายภายในต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
bullet_green.gif เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ 
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ ทัศนคติดี มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เป็นตัวแทนอิสระในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ KTC

ผลตอบแทนและอื่นๆ
bullet_green.gif ผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลงานจากการขาย โดยแบ่งเป็น
1) ผลตอบแทนหลัก (Basic Commission) ได้รับเป็นรายสัปดาห์
2) รางวัลพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย ทั้งในรูปแบบเงินสดและทริปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศทั่วโลก
bullet_green.gif มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม/การสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการขายอย่างมืออาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยอดนักขายประจำปี