English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า
บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล
"เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ" ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุม
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง
Manager – Digital Marketing
Manager – E-Commerce Manager
Manager/ Assistant Manager – Personal Loan
Manager – IT Audit
Manager – Loyalty Management
MIS Manager / Assistant Manager – Merchant Acquiring
Assistant Manager – Marketing Communication (Offline Marketing)
Assistant Manager – Operation Risk Management
Supervisor – Telesales
Senior Officer – VIP Service (สังกัด Contact Center)
Supervisor / Officer – Contact Center
Supervisor / Officer – Command Center
Supervisor – MIS & Workforce Management
Officer MIS – Contact Center
Officer – Contact Center
Officer – KTC World Travel & Service (Contact Center)
Officer - Sales Support
Call Center (English Speaking)
พนักงานขายทางโทรศัพท์
หัวหน้าบริหารทีมงานขาย
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 
 
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย /หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธ สมัยใหม่ เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนาและวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
 
Manager – E - Commerce Manager
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้Microsoft office, Mac User , Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านE-commerce 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนาและวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
 
Manager/Assistant Manager – Personal Loans
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ การตลาดมีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
bullet_green.gif สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเบิกถอนเงินสดของสมาชิกสินเชื่อบุคคลแบบเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการทำกิจกรรมการตลาด
bullet_green.gif จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตรเบิกถอนวงเงินสินเชื่อแบบเฉพาะกลุ่ม (Segmentation)
bullet_green.gif จัดทำกิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริมให้สมาชิกสินเชื่อบุคคลมีการเบิกถอนเงินสด และมีความจงรักภักดีในการใช้บัตรอย่างต่อเนื่อง
bullet_green.gif พัฒนาคุณสมบัติและบริการของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 
Manager – Information Technology Audit
คุณสมบัติ
bullet_green.gif จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan) และจัดลำดับงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร และปริมาณงาน หรือความเร่งด่วนของงาน
bullet_green.gif กำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการตรวจสอบ (IT Control Objectives / IT Audit Program)
bullet_green.gif การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในด้าน IT Control / Application Control / General Computer Control (GCC) & Business Computer Control (BCC)
  และการควบคุมความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk Control) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม
bullet_green.gif สอบทานการจัดทำรายงานตรวจสอบ และดูแลการจัดเก็บเอกสารประกอบการตรวจสอบตามหลักการที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
  ของผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ , การกำกับดูแลกิจการ, การบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ ฯลฯ
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศ หรืองานด้าน IT ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์งานบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมประยุกต์ (Audit Software หรือ Audit Tools)
bullet_green.gif ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสารได้
bullet_green.gif สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบายได้ดี
bullet_green.gif หากมี Certified Internal Auditors (CIA หรือ CISA) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
Marketing Manager - Loyalty Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ทางด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี Prefer สาย Credit Card หรือ Consumer Product
bullet_green.gif มีทักษะในการบริหารโครงงานการตลาด มีความรับผิดชอบ ขยันและกระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
bullet_green.gif มีทักษะการใช้ MS Office และ การสื่อสารภาษาอังกฤษ(พูด/เขียน) ได้ในเป็นอย่างดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif พัฒนา สร้างสรรค์ และดำเนินโครงการทางการตลาดเพื่อกระตุ้น และ ส่งเสริม โปรแกรมForever Rewards
bullet_green.gif สามารถบริหารโครงการทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และสามารถนำเสนอแนวคิดต่างๆ และจัดทำสรุปผลงานผ่านการทำนำเสนอ(Presentation)
bullet_green.gif สร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตรคู่ค้าของบริษัท
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและนำเสนอเป็นแนวคิดที่สามารถพัฒนาสู่โครงงานการตลาดได้
 
MMIS Manager / Assistant Manager - Merchant Acquiring
Qualifications
bullet_green.gif Bachelor’s degree or higher in Statistics, MIS, Business Computer or IT
bullet_green.gif At least 4-5 years of work experience in database marketing, business analysis, marketing planning, CRM analyze.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage.
bullet_green.gif Have ability to use analysis / statistical tools.
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage

Job Descriptions
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required. (daily, weekly and monthly report)
bullet_green.gif Perform sales incentive processing and report.
bullet_green.gif Merchant and customer database management and analysis.
bullet_green.gif Provide database processing, selection, and analysis to facilitate marketing purposes.
 
Assistant Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรม web service , HTML , Photoshop , Illustrator หรือ Dreamweaver
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในด้าน online travel marketing, social media marketing, และ รู้จักเวบไซด์ online travel ต่างๆ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ดูแลรับผิดชอบช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการท่องเที่ยวของเคทีซีให้มีโครงสร้าง เนื้อหา การใช้งาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกบัตรและสร้างรายได้ให้แก่ KTC
 
Assistant Manager - Operational Risk Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 27 ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
bullet_green.gif ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
bullet_green.gif มนุษย์สัมพันธ์ดี
bullet_green.gif มีความรู้ด้านความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, Basel II, งานตรวจสอบหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ประสานงานการจัดทำคู่มือแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Manual: BCP manual) สำหรับการใช้บริการจากบุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อรองรับ Business Disruption และเป็นตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานการจัดทำแผนการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Test Script) รวมทั้งรวบรวมและสรุปผลการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Testing) สำหรับการใช้บริการจากบุคคลภายนอกตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานจัดทำ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนการกำหนดข้อตกลงระดับการบริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (SLA Outsource)
bullet_green.gif ประสานการจัดการฝึกอบรมรวมถึงช่วยการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามเครื่องมือที่รับผิดชอบ(Outsourcing Policy) และ SLA
bullet_green.gif ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
Supervisor – Telesales
คุณสมบัติ
bullet_green.gif รับผิดชอบเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์ KTC สินเชื่อและบัตรเครดิตทั้งรายเดือนและรายปี
bullet_green.gif สรรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ KTC ทางโทรศัพท์ (Tele Sales) ฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ฯ ตลอดจนสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งกระตุ้นยอดขาย แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC เป็นอย่างดี ผ่านงานด้านการดูแลทีมขายอย่างน้อย 1 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Computer โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 
Senior Officer - VIP Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การให้บริการลูกค้า VIP หรือบัตร Hi-end
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการกลุ่มลูกค้า VIP, บัตร Infinite, World Mastercard, กลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Card)และกลุ่มผู้ถือหุ้น
bullet_green.gif สนับสนุนงาน KTC World & Travel Service ในการให้บริการข้อมูล Voucher, รถเช่า, ประกันการเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Supervisor / Officer – Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานบริการและการบริหารทีมงานอย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการวิเคราะห์, จัดทำรายงาน และนำเสนอ(Presentation) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ), การประสานงานและเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บริหารการทำงานของทีม Contact Center(Activation & Statement Returned) เพื่อให้สามารถรับสายการเปิดบัตร, การโทรกระตุ้นการเปิดบัตร ทั้งผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ, การโทร Update
bullet_green.gif ข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกรณีมีเอกสารใบแจ้งยอดค่าบริการหรือบัตรเครดิต ตีคืน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและและภายในระยะเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif วางแผนการจัดสรรและจัดตารางการทำงานของพนักงานเพื่อให้รองรับปริมาณงานในแต่ละเดือนทั้งงานรับสายและโทรออก
bullet_green.gif วิเคราะห์และประเมินผลงานของพนักงานเป็นรายวัน, สัปดาห์และเดือน เพื่อนำมาปรับรุงหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
bullet_green.gif วิเคราะห์, สรุปผลการโทรเปิดบัตร(Card Activation) รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัตรมากขึ้น
bullet_green.gif สนับสนุนการทำงานของทีม Contact Center-Inbound เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) ในภาพรวม
 
ตำแหน่ง Supervisor / Officer- Command Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif Monitor Real-Time Queue Calls และ การรับสายของพนักงาน Contact Center
bullet_green.gif ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการ Monitor พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำ Report ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ผลงานของหน่วยงานไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
bullet_green.gif นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่ Forntend Team หรือทีมที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถิติ, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Microsoft Excel หากได้ขั้น Advance จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำจัด Report Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการทีมได้ มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานตามเวลากะที่ได้รับมอบหมายได้
 
Supervisor – MIS & Workforce Management (Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการ รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) จัดทำตารางการทำงานล่วงเวลา และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
 
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif รับเรื่อง และ ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับทางลูกค้า
 
Officer – KTC World Travel & Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
คุณสมบัติ
 
Call Center (English Speaking)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ดี
bullet_green.gif มีผลคะแนนTOEIC 600 ขึ้นไป(ทางบริษัทมีค่าภาษาให้) สำหรับCall center

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ให้คำแนะนำ และ แนวทางเบื้อต้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์
bullet_green.gif เป็น Hub สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ติดต่อเข้ามา ทั้งจากในและต่างประเทศ
 
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
 
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC
สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง
 
หัวหน้าบริหารทีมขาย
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
bullet_green.gif วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงานขายและบริหารทีมขาย 3 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำในการสร้างและขยายทีมงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และรักงานที่ท้าทาย
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Computer Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนพร้อมสวัสดิการ
bullet_green.gif ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ พร้อม ค่าที่พักและค่าอาหาร ในกรณีเดินทางต่างจังหวัด
bullet_green.gif ได้รับการผึกอบรมความรู้และทักษะการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ จากทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์สูง
และวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง
 
Officer - Sales Support
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
bullet_green.gif สามารถ ยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
bullet_green.gif มีความรู้ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL ,Access
bullet_green.gif สามารถเขียนโปรแกรมภาษา VB.Net, ASP.Net เบื้องต้น, PL/SQL
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2000 up, Microsoft Office Excel 2003 up
ลักษณะงาน
bullet_green.gif เขียนโปรแกรม Access เพื่อจัดทำรายงานส่งเสริมการขายของสายงาน Distribution ให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและถูกต้อง
bullet_green.gif จัดเก็บข้อมูล จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมนำส่งรายงานได้ทันกำหนดเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายฐานผลิตภัณฑ์ประจำปีในทุก ๆ ช่องทางการขาย
bullet_green.gif สนับสนุนงานด้านธุรการ และงานเอกสารทั่วไปให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารในแผนก