HL_X4 รายชื่อผู้โชคดีเดือนพฤษภาคม 2556
    ลำดับที่ รายชื่อผู้โชคดี  
    1 คุณสุชาดา รุจิรักษ์พิพัฒน์
    2 คุณโรแบร์ตุส โจฮานเนส
    3 คุณศรัณยา เชี่ยวศิลป์
    4 คุณชนกภรณ์ สายต่างใจ
    5 คุณเกษมสุข จรุงตรีรัตนา
    6 คุณศุภชัย ชื่นจิตรวงษา
    7 คุณภาสกร สามล
    8 คุณปราณี เฮงสกุล
    9 คุณศุภศักดิ์ ศุภวิบูลย์ผล
    10 คุณตอวีล๊ะ แกมะ
    11 คุณอรอุมา มูสิกวงค์
    12 คุณจินตนา มาโนช
    13 คุณอมร เตียรถ์วิจิตร
    14 คุณธิติมา ปิติวรวงศ์
    15 คุณอัจฉริยา สุวพิชญ์ภูมิ
    16 คุณวัชโรทัย อินสมเชื้อ
    17 คุณอภิชาติ เพชรโมรีกุล
    18 คุณทัศน์ภูมิ อุดมพงษ์
    19 คุณชูชีพ ปทุมานนท์
    20 คุณนพดล ตระกูลไพบูลย์กิจ
    21 คุณบัณฑิต ตันบุญจิตต์
    22 คุณไอแจส อาหมัด
    23 คุณบุศรินทร์ คำทองวิจิตร
    24 คุณฉัตรานาถ ใจวงศ์
    25 คุณกิตติภัทร เชาวลิตถวิล
    26 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    27 คุณณัฐพล มุสิกะปาน
    28 คุณนพพร ภู่ไพบูลย์
    29 คุณวรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
    30 คุณเวธิต เกื้อวิทยากรกุล
รายชื่อผู้โชคดีเดือนมิถุนายน 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณพิพัฒน์ คณานุวัฒน์
    2 คุณปัทมา คณานุวัฒน์
    3 คุณอรสา ชาวเนิน
    4 คุณปวีณา แสงสังข์
    5 คุณกีรติ กิตติสมานฉันท์
    6 คุณพัชรี กลั่นด้วง
    7 คุณเบญจลักษณ์ ตั้งตระกูล
    8 คุณปริญญา วรรณวิโรจน์
    9 คุณปณต จิตต์การุญ
    10 คุณปริศนา อังธนานุกุล
    11 คุณสันติกร สมนึก
    12 คุณดานา ฮายา
    13 คุณกรรวี ดำเรืองศรี
    14 คุณระเบียน วังคีรี
    15 คุณวรินทร ประพจน์พิสุทธิ์
    16 คุณมารุต พิศุทธิ์สินธพ
    17 คุณพิมพิศา เชิดสมบูรณ์
    18 คุณพรกมล ช่อมะปราง
    19 คุณณัฐชา หิรัญตระกูล
    20 คุณพงศ์นที ทุมมานนท์
    21 คุณจงจิต อิ่นแก้ว
    22 คุณกิตติ ธนวรวิบูล
    23 คุณสุนันทา จารุรัตน์นิธิไพศาล
    24 คุณสุรพงษ์ เตมียะจรัสวงศ์
    25 คุณสุภนิช บุญเลิศเจริญศักดิ์
    26 คุณวิมลรัตน์ ตันชรากรณ์
    27 คุณเชาว์ เนียมพ่วง
    28 คุณสรัสวดี ชัยรัตน์
    29 คุณกษิธัศ ศัตรูลี้
    30 คุณกิรณา ผดุงภักดีวงศ์
รายชื่อผู้โชคดีเดือนกรกฎาคม 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    2 คุณธีระยุทธ ภูวสวัสดิ์
    3 คุณไมตรี บุญกิจรุ่งไพศาล
    4 คุณแดเนียล โรแลนด์
    5 คุณวีร์ศิริ สกุลรัตนะ
    6 คุณวีรวรรณ จาตุรงค์สาโรช
    7 คุณอุมาวรรณ สุขสำราญ
    8 คุณจิตลดา ศรีสำราญ
    9 คุณภัทธิญา จงสุขศิริ
    10 คุณปริญญา วรรณวิโรจน์
    11 คุณจุฑาทิพย์ วรรธนะพันธุ์
    12 คุณนิธิ ชีวประเสริฐพร
    13 คุณวิกรานต์ บุญเจริญตั้งสกุล
    14 คุณโสภาพรรณ เฉลิมพันธุ์
    15 คุณจรัณภัท วาทย์ชีรานนท์
    16 คุณภัทรวิทย์ รัตนพฤกษ์พันธ์
    17 คุณอังคณี หล่อจิตต์เสียง
    18 คุณพงษ์ศักดิ์ ธรรมวิริยะกุล
    19 คุณอัจฉรา อินทรศักดิ์
    20 คุณวิษณุ แสงประยูรพร
    21 คุณอัมพรรัตน์ แก้วทอง
    22 คุณสุทธิพงษ์ สมบัติมานะผล
    23 คุณสิทธิพงษ์ หลวงอุโมงค์
    24 คุณธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน
    25 คุณธนวดี บัวหมื่นชล
    26 คุณพิชยนันท์ สารพานิช
    27 คุณเจนจิรา อินต๊ะเฝือ
    28 คุณรุจกวี โอภาเฉลิมพันธุ์
    29 คุณพรศรี ยงค์ฤประพันธ์
    30 คุณพรพรรณ แก้วสนั่น
รายชื่อผู้โชคดีเดือนสิงหาคม 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณพัชรี พรเจริญชัยศิลป์
    2 คุณวิริดา คณานุวัฒน์
    3 คุณพสุ คณานุวัฒน์
    4 คุณปทุมพร น้อยฉิม
    5 คุณวชิรา สุรสิทธิ์
    6 คุณรัฐวิทย์ ไชยประเสริฐ
    7 คุณนราฤทธิ์ วัดวิไล
    8 คุณชนวัศ ทองประสาน
    9 คุณพงษ์ยุทธ สุภาพ
    10 คุณกฤษณา หาระสาร
    11 คุณสุนันท์ จิรสัตย์สุนทร
    12 คุณดวงแข เพียแค
    13 คุณศรัณยู พึงรุ่งเรืองวัฒนา
    14 คุณเสริมพงศ์ วัชรีคุปต์
    15 คุณจิระวัฒน์ ตันสกุล
    16 คุณเดชไพบูลย์ กาญจนรักษ์
    17 คุณณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์
    18 คุณพรรษชล อยู่คเชนทร์
    19 คุณญาณิกา แซ่เจ็ง
    20 คุณนงลักษณ์ บุญภิรมย์
    21 คุณณัฐดนัย อุชชิน
    22 คุณปณต จิตต์การุญ
    23 คุณทศพร จันตา
    24 คุณจุฑาทิพย์ วรรธนะพันธุ์
    25 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    26 คุณณรงค์ชัย อังกุรวานิช
    27 คุณคเณศ กิตติเดชาชัย
    28 คุณพรจิรา สวัสดี
    29 คุณคาร์ไมล์ ลามาร์คา
    30 คุณนุสรา เจริญเพชรนาค
รายชื่อผู้โชคดีเดือนกันยายน 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณสุดารัตน์ ศรีสัจจะลักษณ์
    2 คุณสมบัติ อนันตรัมพร
    3 คุณธัญญา พีรโภคิน
    4 คุณกัญษิณาณัฏฐ์ ทองใบ
    5 คุณธนพล อารยสกุลพงศ์
    6 คุณเจริญจิต นาคสุวรรณ์
    7 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    8 คุณบรพล สุทธิรัตตัญญู
    9 คุณธนาพร กีรติตระกูล
    10 คุณบุญมี แสวงธรรม
    11 คุณฤทธิวุธ ภูวพัฒน์
    12 คุณดิศปนัดดา ดิศกุล
    13 คุณศุภศักดิ์ ศุภวิบูลย์ผล
    14 คุณพิพัฒ คงเมือง
    15 คุณอนงค์ภัทร์ ภูผานี
    16 คุณทรงเดช นามมณี
    17 คุณศิริพร โฆษวณิชการ
    18 คุณจรัสศรี ประเวศโชตินันท์
    19 คุณกาจน์ คชเรนทร์
    20 คุณศศิวิมล พานิชถาวร
    21 คุณวรณัน ติณณนันท์
    22 คุณรุ่งฤทัย ทองเณร
    23 คุณนิวัฒ ทั่งทอง
    24 คุณจตุพร ภูชิวัฒนพงษ์
    25 คุณพิษณุ ติยะพงษ์ประพันธ์
    26 คุณนนทพัฒน์ ทองอ่ำ
    27 คุณเตชนันท์ เตชะเสน
    28 คุณสุไลหมาน ตาเดอิน
    29 คุณเวธิต เกื้อวิทยากรกุล
    30 คุณศิริพร อุบลบาน
รายชื่อผู้โชคดีเดือนตุลาคม 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณสุภากาญจน์ อึงรัตนากร
    2 คุณพงศกร ยุวรี
    3 คุณธเนศ มนัสวิยางกูร
    4 คุณภูธร ปริศนานันทกุล
    5 คุณชยพล ดิษย์บุญลาภ
    6 คุณสฤษดิ์ ผ่องแผ้ว
    7 คุณวริศรา ท่าหิน
    8 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    9 คุณพิเชษฐ์ ชูชื่น
    10 คุณทิพาภรณ์ ทิพย์ประชาบาล
    11 คุณเดชชาติ สมบัติบุญ
    12 คุณนิลุบล กีรัตยาภรณ์
    13 คุณสาคร เกิดสุข
    14 คุณกิตติภัทร จาติเกตุ
    15 คุณพิชญ์สินี รัตนไกรคณากร
    16 คุณวรรณชัย บุญยเกียรติ
    17 คุณสุทธิพร วัชรินทรชัย
    18 คุณบรรจบ ฉ่ำแสง
    19 คุณสุรัสดา พุ่มศรี
    20 คุณศิวตรา พิพัฒน์ไชยศิริ
    21 คุณธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน
    22 คุณประดิษฐ์ ทรายเพชร
    23 คุณวีระดา วรวิทยานนท์
    24 คุณสมรัตน์ พันธุ์เสือ
    25 คุณศตวรรษ จันทร์แดง
    26 คุณศิริรัตน์ สังวรศิลป์
    27 คุณสุมิตร ตอฮา
    28 คุณสุเทพ ยังเจริญยิ่ง
    29 คุณบุญช่วย เมธประสพสันต์
    30 คุณพัฒนา แจ้งสว่าง
รายชื่อผู้โชคดีเดือนพฤศจิกายน 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณชัยสิทธิ์ เฮงมีชัย
    2 คุณศกุนตลา ศรีพิบูลย์
    3 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    4 คุณพลสิทธิ์ กอบกิจสกุล
    5 คุณนธร ขจรไพร
    6 คุณธีรนาถ อลงกรณ์ภักดี
    7 คุณไกศิน สาสุนีย์
    8 คุณสมหญิง ศิษฏินวงศ์
    9 คุณสถิดาพร สุคนธมัต
    10 คุณวิมลพรรณ อาภาเวท
    11 คุณบุษราภรณ์ เรืองอุตมานันท์
    12 คุณฤทัยรัตน์ ชาญกิจวรรักษ์
    13 คุณธัญนันท์ โฆษิตวุฒิพันธุ์
    14 คุณวารี วารี
    15 คุณขวัญชัย กุลลิ้มรัตน์ชัย
    16 คุณสุวรรณ แซ่ซื้อ
    17 คุณสุธาเทพ โบสิทธิพิเชฏฐ์
    18 คุณจักริน ปานรศทิพ
    19 คุณศิริพร สิงหเสนี
    20 คุณสุนิล ดังโหราชัย
    21 คุณรังสฤษฎ์ เดชะสัจจา
    22 คุณอมรทิพย์ จิรวารศิริกุล
    23 คุณภานุวัฒน์ ลิขิตผลผดุง
    24 คุณวศิน กิจวศิน
    25 คุณมีชัย แคล้วเครือ
    26 คุณจิณณพัฐ ธัชพลไกรวิชญ์
    27 คุณอาคม รัตนติกานนท์
    28 คุณนำชัย ล้วนปิยะกุล
    29 คุณวุฒิพงษ์ วุฒิวัย
    30 คุณกิติชัย วุดานุพันธ์
รายชื่อผู้โชคดีเดือนธันวาคม 2556
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณสหพงษ์ เครือเพ็ชร
    2 คุณพงศ์เทพ เมียนแก้ว
    3 คุณอัมพร ตั้งถิรสุข
    4 คุณไพริน ไทยบรรจง
    5 คุณสรยา อรกูล
    6 คุณจิราภรณ์ ยังสุข
    7 คุณวิลาวัณย์ แสนใจบาล
    8 คุณเกรียงศักดิ์ วงษ์ชวลิตกุล
    9 คุณไกรฤกษ์ วัยวัฒนะ
    10 คุณณภาวรรณ ธรรมมานุธรรม
    11 คุณธานินทร์ ฤตวิรุฬห์
    12 คุณอาภรณ์ ภูมิภูถาวร
    13 คุณคทรีนา กลอส
    14 คุณปฐมพงษ์ โคดม
    15 คุณปรียนันท์ หันวิสัย
    16 คุณวิสูต กฤษวงษ์
    17 คุณวีรวรรณ จาตุรงค์สาโรช
    18 คุณจินตนา เงาอำพันไพฑูรย์
    19 คุณไพรวัลย์ เครือแก้ว
    20 คุณภาสกร ฮะวังจู
    21 คุณศุภโชค วังมะนาวพิทักษ์
    22 คุณภัทร สำราญสุข
    23 คุณสุณี จันกระทึก
    24 คุณเนตรบัณฑิต กันตะกนิษฐ์
    25 คุณนรเศรษฐ์ สุวรรโณ
    26 คุณจันทนา แก้ววิทยเทพสิทธิ์
    27 คุณบุญเกิด อุตรารัชต์กิจ
    28 คุณดรุณรัตน์ จิตรอรุณไสว
    29 คุณบุศรินทร์ มีใย
    30 คุณชนากานต์ มนูพิพัฒน์พงศ์
รายชื่อผู้โชคดีเดือนมกราคม 2557
    ลำดับที่ รายผู้โชคดี  
    1 คุณปุณฑริกา ลินฮาท
    2 คุณปัทมา บุญจันทร์เชย
    3 คุณยุทธนา แก้วคำแจ้ง
    4 คุณเสาวนีย์ ส่งทอง
    5 คุณยุคลธร ทองทวี
    6 คุณนพดล ตรีประสิทธิ์ผล
    7 คุณระวิวรรณ สุคนธากร
    8 คุณธนโรจน์ ลิ้มทองสิทธิคุณ
    9 คุณพิมพิมล พลเวียง
    10 คุณธีรวัฒน์ บุปผชาติในจิตร
    11 คุณอเล็กซี เชสโตพาลอฟ
    12 คุณพัฒศรี เชื้อพูล
    13 คุณสำรวย ผู้พัฒน์
    14 คุณวีรวรรณ จาตุรงค์สาโรช
    15 คุณสมชาย ปุณณทิน
    16 คุณนฤมล มุ้งเงิน
    17 คุณเรืองเกียรติ ทองประดิษฐ์
    18 คุณเอกราช ซาบูร์
    19 คุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
    20 คุณอุษา อรุณฉาย
    21 คุณอรพินท์ คำปวน
    22 คุณสุระชัย เพ็งวิชัย
    23 คุณธงชัย ลีลาชัยภัทร
    24 คุณมณฑาทิพย์ เมธีสุทธิพงศ์
    25 คุณเบญจวรรณ ธรรมวุฒิ
    26 คุณพัทธนันท์ เกตุแก้ว
    27 คุณพรรณพิชญา อัญชันภาติ
    28 คุณนันตรีพร ธรรมสอน
    29 คุณปฐมพงศ์ สังคจิตต์
    30 คุณกัญญาวี สุขราช