English Language
หน้าแรก > นโยบายบริษัท

Privacy Policy

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ / Privacy Policy

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1.เคทีซีจะรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งให้เคทีซีทราบ โดยจะควบคุมและรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ปลอดภัย และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้ รับข้อมูล เว้นแต่เคทีซีจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการจะต้องเปิดเผยข้อมูล นั้นแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
2.ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ เคทีซีจะจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.เคทีซีตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของเคทีซีเท่านั้น
4.ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 3. เคทีซีจะให้ข้อมูลเฉพาะพนักงานของเคทีซีที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้ว เท่านั้น และหากเคทีจำเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เคทีซีจะควบคุมให้บุคคลอื่นเก็บรักษา และใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากเคทีซี และบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อบังคับที่เคซีกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด