English Language

ค้นหา KTC Touch

เลือกจังหวัด
หน้าแรก > บริการ > Payment Channel > บริการชำระค่ารายเดือนต่างๆ

บริการชำระค่ารายเดือนต่างๆ

ขั้นตอนในการขอใช้บริการ

กรอกใบสมัคร

  1.1   กรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
  1.2   ลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมโดยเป็นลายมือชื่อของสมาชิกบัตรตามใบสมัครบัตรเครดิต
  1.3   แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของ บริษัท ทศทฯ ของเดือนที่ผ่านมา
  1.4   ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารตาม ข้อ 1.3 ปิดผนึกให้เรียบร้อย และส่งกลับมายังบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทางบริการธุรกิจตอบรับ
  1.5   ท่านสามารถทราบผลการอนุมัติการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตฯ จากรัฐวิสาหกิจ/บริษัท ที่ใช้บริการจากการระบุหมายเลข
บัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ที่รัฐวิสาหกิจ / บริษัทส่งให้ท่านทุกเดือน
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร