รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

กิติพงศ์ จิรทองคำโชติ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. กิตติศักดิ์ วิโรจน์ตระกูล
2. รุ่งหารักษ์ รุ่งสุข
3. ณัฐชญานิษฐ์ ชัยสิทธิ์
4. ยศกร ใหม่จันทร์
5. วิโรจน์ อินทรฤทธิ์
6. นุชนารถ เฉลียวไว
7. สิริพร อำนวยวุฒิโรจน์
8. สุขสันต์ ธารีเวทย์
9. ณัฐกานต์ สมบุญยิ่ง
10. รณชัย ค้ำชู
11. สมร เกิดทรัพย์
12. ยงยุทธ ชุมสุข
13. สุมณฑา แดนราช
14. จาริณี โหยหวล
15. สมคิด จีนาพงษ์
16. ณัฏฐวรรณ เกื้อกูล
17. พรเบญญา สังข์เฟื่อง
18. สุนิสา เครือทอง
19.อุกฤษณ์ เทพธานี
20. ฐิติกา จันทวรรณ
21. สาริกา หาญนอก
22. จุรีรัตน์ คุ้มเกรง
23. ศันสนีย์ พุกเนียม
24. จุฑารัตน์ สุจริต
25. จรรรีญา ศิริบุรมย์
26. วงศธร สุขใจ
27. ปฐม ศรีพันธานุสรณ์
28. เกริก รัตนาบดี
29. บุญชู นิยมรัฐ
30. จรัญศักดิ์ วิจิตรชัยนันท์
31. ธนวรรณ แสงพรหม
32. ธัญญะ ครุฑเผือก
33. ณัฐนพิน บุญจริง
34. ภูษิต สมนวล
35. พล ดำรงพงษ์