นักลงทุนสัมพันธ์
SET
KTC
ปรับปรุงเมื่อ : 15 พ.ค. 2566 16:38 น.
Stock status arrow
59.25
บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.25
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.43%
มูลค่าซื้อขาย (‘000 บาท)
197,624.13
ปริมาณซื้อขาย
3,375,452
ภาพรวมธุรกิจ
KTC ประกอบธุรกิจหลักด้านบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร
การให้บริการรับชำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ผลการดำเนินธุรกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ลูกหนี้สินเชื่อรวม
105,347
ล้านบาท
จำนวนสมาชิก
3,423,147
บัญชี
การใช้จ่ายบัตรเครดิต
69,419
ล้านบาท
ส่วนแบ่งทางการตลาด
12.4

%*

(ข้อมูล 2M2567)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ลูกหนี้สินเชื่อรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
บัตรเครดิต
สินเชื่อบุคคล
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนความสามารถ
ในการทำกำไร
หน่วย: %
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วน NPL
หน่วย: %
Investor Kits
เอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุน
ข้อมูลล่าสุด
Document file icon
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
(ก่อนสอบทาน)
Download icon
Document file icon
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
(ก่อนสอบทาน)
Download icon
Document file icon
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 1/2567
Download icon
เอกสารประจำปี 2566
Document file icon
แบบ 56-1
One Report
ปี 2566
Download icon
Document file icon
รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2566
Download icon
รายงานการประชุม
Document file icon
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 Download icon

วันพฤหัสบดี

13 พ.ย. 2565

Domestic Roadshow

ส่งงบการเงิน (สอบทาน) ไตรมาส 4
ปี 2565

15 พ.ย. 2565

11:15 - 12:00

SC Park Hotel, Bangkok

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกำกับ
ดูแลกิจการ
ลงทะเบียน
รับข่าวสาร
คำถาม
ที่พบบ่อย
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Telephone Icon 02 828 5067