นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ลูกหนี้สินเชื่อรวม

105,347ล้านบาท

ลูกหนี้สินเชื่อรวม

การใช้จ่ายบัตรเครดิต

69,419ล้านบาท

การใช้จ่ายบัตรเครดิต

ฐานสมาชิกรวม

3,423,147บัญชี

ฐานสมาชิกรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

2567

1Q2567

ปีที่ผ่านมา

2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายการ

(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 1Q2567
สินทรัพย์รวม 73,636 79,648 85,409 88,403 89,471 101,796 112,814 106,434
หนี้สินรวม 61,059 63,296 65,674 65,553 62,387 70,220 76,968 68,796
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,577 16,352 19,735 22,850 27,084 31,576 35,845 37,638

รายได้รวม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียม

หนี้สูญได้รับคืน

19,525

11,960

4,253

2,855

21,198

12,641

4,795

3,342

22,625

13,607

5,032

3,496

22,055

14,167

4,478

3,119

21,442

13,613

4,294

3,266

23,231

14,382

4,973

3,421

25,418

16,020

5,557

3,249

6,763

4,008

1,544

1,041

ค่าใช้จ่ายรวม
(รวมดอกเบี้ยจ่าย)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

15,399

7,143

6,627

1,629

14,782

7,524

5,703

1,555

15,721

7,722

6,433

1,566

15,400

7,260

6,605

1,534

14,197

7,326

5,456

1,416

14,377

8,117

4,868

1,392

16,397

8,801

5,894

1,703

4,504

2,369

1,683

451

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 3,304 5,140 5,524 5,333 5,879 7,079 7,295 1,803
กำไรต่อหุ้น (บาท) 12.82 1.99 2.14 2.07 2.28 2.75 2.83 0.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 48.8 6.3 7.7 8.9 10.5 12.2 13.9 14.6

คุณภาพสินทรัพย์

(หน่วย: เปอร์เซ็นต์)

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนในการทำกำไร

(หน่วย: เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

2567

1Q2567

ปีที่ผ่านมา

2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายการ

(หน่วย: ล้านบาท)

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 1Q2567
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.92 24.25 24.41 24.2 27.4 30.5 28.7 26.7
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(%) 28.86 35.53 30.61 25.0 23.5 24.3 34.6 35.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 4.66 6.71 6.69 6.1 6.6 7.4 6.8 6.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น
4.85 3.87 3.33 2.9 2.3 2.2 2.1 1.8

-

Factsheet

ปีล่าสุด

ไตรมาส 1/2567

ปีที่ผ่านมา

Factsheet ปี 2566
Factsheet ปี 2565
Factsheet ปี 2564
Factsheet ปี 2563
Factsheet ปี 2562
Factsheet ปี 2561
Factsheet ปี 2560

ปี 2567

ไตรมาส 1

405 KB

ปี 2566

395 KB

ปี 2565

1 MB

ปี 2564

1 MB

ปี 2563

1 MB

ปี 2562

1 MB

ปี 2561

1 MB

ปี 2560

1 MB