สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้
อิสระ เลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง

สมัครง่ายๆ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน รับเงินเข้าบัญชีหลังอนุมัติ
ภายใน 1 วันทำการพร้อมแบ่งชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

ผ่อนเป็นงวดๆ สบายๆด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน

คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

  1. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  2. สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
  3. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
  4. อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน
เอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
  3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้กู้)
  4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรก (เฉพาะบัญชีที่มีชื่อผู้กู้เท่านั้น)

คำถามที่พบบ่อย

เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เว้นแต่เอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครอาจร้องขอคืนจากเคทีซีในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ โดยผู้สมัครจะร้องขอคืนภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการอนุมัติ
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระหนี้ ไปตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดตามลำดับ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กรณีค้างชำระ จะตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ในงวดที่ค้างชำระนานสุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชำระหนี้ที่ค้างชำระนานรองลงมาตามลำดับ (ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน)
คำตอบ คือ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ KTC TOUCH เพื่อคำนวณยอดที่ต้องชำระทั้งหมด และ/หรือปิดบัญชี ก่อนชำระเงิน