รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%


จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

อาทิตย์ ชินเชษฐ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%


จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ปรางทอง ช้างสำลี
 2. สุริยะ ใจแก้ว
 3. ธนาวุฒิ ยงเพชร
 4. รุ่งทิวา ไพรินทร์
 5. ปวริศ จิตอารี
 6. ฐิติพันธ์ โสภณ
 7. นุชจรีย์ สิริรุ่งเรืองกุล
 8. กัญจน์กมล มั่นซิ้ว
 9. ณัฐธพงษ์ ฉัตรินธนวัชร์
 10. ภรณ์นิภา บวรธรรมรัตน์
 11. วรพงศ์ ปรีชาวิทย์
 12. พีรพงษ์ บางขาว
 13. ธนาศักดิ์ คตะวงษ์
 14. ศิริลักษณ์ ตู้ดำ
 15. สดชื่น กองผล
 16. นัทธ์ชนัน ตรียศ
 17. โสภณ เจนทะเล
 18. ภูชิต วงศ์เสน
 1. สาริณี จันดาพืช
 2. ภงค์ภคภัทร์ สังข์เหลือ
 3. ธราวุฒิ เจริญรัตน์
 4. วิทยา บุญมา
 5. รัตติกาล บุตรล้านช้าง
 6. สันติ สมิทธิสวัสดิ์
 7. ศิรินันท์ เพชรฤทธิ์
 8. ชัชวาลย์ จารุสาร
 9. ศักดิ์ษิวรรธ์ ภูรีวงศ์
 10. นราพร ลัคนาวิเชียร
 11. สุนิทรา ดวงสีเสน
 12. ณัฐพล ไชยนุวัติ
 13. กมลธรรม ลิ้มไพศาลวรกุล
 14. สุวิทย์ เทียมมณี
 15. กฤษดา ชูสกุล
 16. อรวรรณ จูมมณี
 17. นิธิ โพธิดารา