รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

มัณฑนา ตันจก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. กานต์พิชา พุ่มขจร
 2. สายสุณี รอดคลองตัน
 3. ถนอมศักดิ์ กลิ่นทุม
 4. ชญาน์นันท์ ปิยสิรานนท์
 5. ชนิตา ชินินทร
 6. นิภาพร วันแต่ง
 7. อัญชัน เปรมใจ
 8. กัณยา แสงจันทร์
 9. นฤมล สร้อยทอง
 10. เจนจิรา สุวรรณ
 11. ถาวรี ถนัดธนูศิลป์
 12. สรัลพร ทรัพย์สุข
 13. จันทรา วันสูงเนิน
 14. พงศ์วุฒิ แย้มวงษ์
 15. ณัฐสักก์ ภัทรถาวรนันท์
 16. อุณาโลม ยิ่งประเสริฐ
 17. สมธิต ศิวะ
 18. อาทิตย์ วินิจจำรัส
 1. ศักดินาถ ชูบุญเรือง
 2. ประภาศ เที่ยงแป้น
 3. กิตติยา บ่อชน
 4. ลีลาศ คุณฟอง
 5. กชพรรณ กล่ำชัย
 6. ชุษดา สังข์ทอง
 7. กันยารัตน์ กลิ่นมาลา
 8. สุรีย์ พรพงษ์
 9. อรมณี ชาติประเสริฐ
 10. ธนัช เหยี่ยวกุลกร
 11. สุชาติ ประดิษฐ์พฤกษ์
 12. พิศมัย ฉิมพายัพ
 13. เนติมา ฟุ้งลัดดา
 14. สุกฤตา จิตนารี
 15. ชัชชัย แย้มจำรัส
 16. วิศิษฐ์ เสียมราช
 17. บุญส่ง บุญประเสริฐ