รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 11

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

พรรณนิภา พิพัฒน์วนิชชากุล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ชัชวาล ฝองสูงเนิน
 2. จิรเดช งอกสิงห์
 3. ฐิติมา เต็มงาม
 4. พัสวีร์ ทองแก้ว
 5. จิราวดี กฐินใหม่
 6. นรานุช ใจนวล
 7. เยาว์ธิดา สิทธิโท
 8. ศิริวิมล อ่อนแพง
 9. ธนศักดิ์ พรมตา
 10. วราภรณ์ นาคศรี
 11. สมศักดิ์ อุปพงษ์
 12. พิสิฐ ใจมั่น
 13. ชาตรี รัตนะ
 14. นิชาภา จันทปัน
 15. วัชรี จันทะคีรี
 16. ศุภิสรา บทมาตย์
 17. จารุพัฒน์ อ่อนตา
 18. จีรนันท์ ถำวาปี
 1. ศิรินารถ ย้อยแสง
 2. ปฐวี ใจแสน
 3. สมผล ทองชู
 4. ธนิตา เสรีคชหิรัญ
 5. สุตาภัทร สุขสองห้อง
 6. สารวิช สิงห์คราม
 7. วินัย จันทนา
 8. ชยานิษฐ์ อรัณเจริญวงศ์
 9. ทัดสุรีย์ พิมาทัย
 10. พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ
 11. สายฝน เขื่อนสุวรรณ
 12. เพ็ญนภา รัตนสุวรรณ์
 13. ปรัชญา จิตตรีศิลป์
 14. นันทวัฒน์ เพชรรักษ์
 15. หนิงนภา ราหูรักษ์
 16. พีระ ยั่งยืน
 17. สรวิชญ์ พรหมนวล