รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

รุ่งรดี พุฒิเสถียร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ธนิสร์กานตุ์ พนมไทย
 2. นพรัตน์ ร่มแก้ว
 3. สมบัติ โปร่งทอง
 4. กัญญณัช พิรุณทอง
 5. อนุธิดา ชาติโสม
 6. วิรัญชนา รูปงาม
 7. นิภาพร ตระกูลสันติไมตรี
 8. สนอง จำปาหมื่น
 9. จันทร์จิรา ชัยชมภู
 10. มินตรา ครื้นน้ำใจ
 11. ศรีสุดา อุทยารักษ์
 12. รัญชยา สังข์ทอง
 13. วิรัตน์ สมเทพ
 14. อโนร่า เอี้ยวสุวรรณ
 15. อภิชาติ ทีทองแดง
 16. สมฤทัย อธิยะ
 17. ศมาพร สุรินาม
 18. ประจวบ ศรีใส
 1. ศศิธร คำแพง
 2. อดิศักดิ์ ศรีน้อย
 3. ปติมา คิม
 4. เกศิณี สีหามาตย์
 5. สมบัติ บุญเลิศ
 6. เกรียงไกร หงษ์ทอง
 7. ปิยะ เกตุสกุล
 8. มนัสนันทน์ ชูประเสริฐ
 9. วันเพ็ญ ตาละลักษณ์
 10. ไพรัช สีเหลา
 11. จิรโชติ พุทธพงษ์
 12. สุจิตรา ภูเงิน
 13. เบญจมาภรณ์ บุญเสริมทรัพย์
 14. ปัญจพล ปัญยาง
 15. อลิษา มีโต
 16. วิภาวดี ภูนาสูง
 17. สุรยุทธ ภัทรนาวิก