รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

รุ่งรดี พุฒิเสถียร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. วันชัย แก้วคำสอน
 2. พิริยา วิพรรณะ
 3. อรชุน พรมโสภา
 4. พงศ์ภพ อาวุธโสภา
 5. ทันพันธ์ พรหมเทศ
 6. กำพล คงคา
 7. วรวิทย์ เอี่ยมสะอาด
 8. อรรถพงษ์ ทองประเทือง
 9. สาลินี ชุติมาพาณิชย์
 10. อรุณี พวงลำใย
 11. ธีรนันท์ จันทรวงศ์
 12. ศุภชัย เสาศิริ
 13. ฉันทยา คำยุทธ
 14. สมนึก เสวกวิหารี
 15. ณัฐวัฒน์ สุชาติพงศ์
 16. ศศิชา โพธิ์จันทร์
 17. สมภพ พลใจรักษ์
 18. ธัญลักษณ์ สารีวงศ์หาญ
 1. ธวัชชัย เจริญยศ
 2. เธียรวรรณ อำนวสุวรรณ
 3. กฤษณ์ พลสยม
 4. ประสพโชค แก่นเรณู
 5. อภิชฌารมย์ เพียรธรรม
 6. อำพร รัตนวัน
 7. คณาศักดิ์ ผาจันทร์
 8. แสวง วาจาสัตย์
 9. ปาริชาติ พุทธิภาพ
 10. นิเทศ คงรัตนาวัฒน์
 11. ธัญญารัตน์ ชุนเจริญชัย
 12. ธีระยุทธ มณีวรรณ
 13. สุนิดา ภู่ประกร
 14. ศิริขวัญ ทรพับ
 15. อนุสรณ์ สุปิ
 16. กัมปนาท แก้วนพรัตน์
 17. ศิรินภา เกษมสันต์