รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 5

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

กษมา โนเรืองรัมย์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ใกล้รุ่ง พูลผล
 2. เทวกุล ชูช่อ
 3. นรากร พูลขวัญ
 4. ขวัญเรือน ปานนิ่ม
 5. สุรเชษฐ์ พูลอุดร
 6. อธิษฐาน เหลืองวิสุทธิ์
 7. อุมาพร มีชนะ
 8. ฉลอง มุ้ยใจบุญ
 9. สุพิชญา ปิยะธรรม
 10. วิชญา สุภาพกุล
 11. จริญญา จักรมูล
 12. ธัชกร หม้อมีสุข
 13. วาสนา เขยชัย
 14. เอนก ไชยวุฒิ
 15. วิวัฒน์ สวาทชาติ
 16. ธนวรรณ สิงคะนอง
 17. อิทธิวัฒน์ วิศวชนประดิษฐ์
 18. นพเกล้า แก้วไทรดวง
 1. ชูศิลป์ มัธยันต์
 2. ยุทธพงศ์ ศรีคช
 3. จักรชัย ศิริพิริยะกุล
 4. อัจฉรา จิตรสดศรี
 5. สุขสม อาทิตย์ฉาย
 6. อิทธิพล รันจัตุรัส
 7. รัชณี บุญศรี
 8. อุบลพรรณ ช่วงนิสสัย
 9. เสาวลักษณ์ สิงห์สาคร
 10. นัยนา ชมศรีเมฆ
 11. ฐิติวุฒิ ใคร้โม่ง
 12. ศรวรักษ์ ไหลแหวน
 13. วิสิฐศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 14. วรินทร กรประเสริฐ
 15. ชยุตพงศ์ ดำรงทรัพย์วณิช
 16. ชัยพัชร์ ทองคำ
 17. ฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์