รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

นิสา อารยวัฒนเวช

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ทวีกาญจน์ ช้างทอง
 2. พฤติพงษ์ เจริญทรัพย์
 3. สุภาพร ผาแดง
 4. พิชิต จำลอง
 5. วิจิตรา สืบสิมมา
 6. ฐานวัฒน์ โยคะสิงห์
 7. พงษ์สัณฑ์ หงษ์เผือก
 8. สุเมธ รัตนปู
 9. วนัชพร คงขาว
 10. อุทัย กาวัน
 11. พรชัย ดวงดารา
 12. อุบล จอนโคกกรวด
 13. ไอลดา สุขประเสริฐ
 14. อดิเรก หัษฎงคต
 15. วัชระ เหนี่ยงจิตร
 16. ธวัชชัย จันทร์แก้ว
 17. โสพิศ ชมภูทีป
 18. ชนิดา น้อยสิน
 1. จุฑารัตน์ กวางรัมย์
 2. ปุญญาพร ใจสันเทียะ
 3. ขนิฎฐา สิงห์ทอง
 4. พิศาล โถมมะสังข์
 5. อนุพงศ์ บุญเชิด
 6. ธีรธร ธุวานนท์
 7. ชลิตา กาวินำ
 8. อิทธิพล ธรรมพิทักษ์
 9. ชนินาถ มณีรัตน์
 10. ศศิธร เขมะกนก
 11. ธวัชชัย ซัวเกษม
 12. น้ำฝน วารี
 13. เขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
 14. ฐาปนี เจริญยิ่ง
 15. พันฑิตา อนุสุนัย
 16. สำราญ ศรีใสย
 17. ภัคนัน สีสรรณ์