รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

ธีรพงษ์ แดงพราม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. เบ็ญจมาศ ทอพิมาย
 2. วิชิต บรรเทา
 3. รพีพัทธ์ สมรักษ์
 4. สิทธินนท์ ทุมลา
 5. มัทนา สิทธิ
 6. จุฑามาศ หนุนชาติ
 7. บุศริน พันธ์สำเนียง
 8. สุวัฒน์ ถมทองคำ
 9. สนธยา หอมสุวรรณ
 10. ชลิตา คำแก้ว
 11. ยงยุทธ แซ่ลิ้ม
 12. สุรีรัตน์ ศักดิ์พรหม
 13. ชลธิชา เมิดจันทึก
 14. จุฬาลักษณ์ สมบัติมาก
 15. ศศิมา จารักษ์
 16. บวรลักษณ์ มนต์ขลัง
 17. เกวรินทร์ อำนวยพร
 18. จิราพร สงศรี
 1. ก่อพงศ์ เขียวค่อม
 2. วรรณสา เจริญศิริ
 3. จิระ กำนนท์
 4. อ้อมใจ วงค์คำหล้า
 5. จิราพร จินาทิตย์
 6. จันทร์เพ็ญ อินทร์จันทร์
 7. ธรรมนูญ จันทร์ฉวี
 8. ไมตรี คงสุข
 9. สุวดี ภูมิละไม
 10. นาท แก้วภา
 11. จันทร์เพ็ญ จีนจอน
 12. วรพล สะเดา
 13. สุเจต เจศรีชัย
 14. อัญธิกา บัวน่วม
 15. คฤพล พลอยแสง
 16. วิรัฐ ขวัญเมือง
 17. วิลาสินี นิสีดา