รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

กุหลาบ แป้นงาม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. ธนกร ก๊กเชวงนันท์
2. เสาวภาคย์ คงวิลัย
3. ขนิษฐา วุฒิกุล
4. อากาศ เจียมจันทรเศขร
5. ณัฐจนันท์ สะมันเอี่ยม
6. สุวัฒน์ พิสิฐศุภมิตร
7. ซีหย๊ะ จันทอง
8. หริส มาตรวิจิตร์
9. อารีรัตน์ จันทรสันต์
10. เบญจพร ทองไทย
11. รุจิราพร บัณฑิต
12. พลชัย แก้วคำ
13. เสรี จามสิงห์คำ
14. เมทินี มูลรัตน์
15. ชญาภา กองแก้ว
16. มนัส หงษ์ดำเนิน
17. ประภาพร นามเขตร์
18. พรพรรณ แซ่โล้ว
19. อุษา เขตรเขื่อน
20. ทัศนีย์ หะสะเล็ม
21. สปันนา อภิเศวตจามร
22. สมภพ กันทะสม
23. อชิรญา พิมสี
24. นพดล เบนอาหวัง
25. วัลยา ลาภเปี่ยม
26. แสงเทียน สีบุรม
27. อมรรัตน์ ถารีภาค
28. ภาคย์ ทองขาว
29. เนตรนภา หาญประโคน
30. เทวิกา พูลผล
31. นภาภรณ์ โนนพะยอม
32. เทวา เมฆอากาศ
33. ณัฐชนน อร่ามกุล
34. วทัญญู ดีบัง
35. วิทยา แพงศรี