รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 12” รอบที่ 9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

วันทนีย์ แจ่มจันทร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. ลักขณา วรรณเคลื่อน
 2. พงศ์ชยุตม์ จันทร์ละคร
 3. สายไหม พรจำเริญ
 4. ปาณิสา ไทยอุดมทรัพย์
 5. จำเนียร รสหอม
 6. ปิยนุช เทพยสุวรรณ
 7. วราภรณ์ อุปลาคม
 8. สมเจตร์ สุขศรี
 9. ลดารัตน์ รักษาสระน้อย
 10. บุญเตือน นุชพงษ์
 11. ธัญญารัตน์ หวังดี
 12. สายธานี มากสุข
 13. สุนิสา ปรีชาเจริญศรี
 14. สุทธวีร์ บัวคลี่
 15. กิตติกร ดาวศรประศาสน์
 16. จรูญ อัซฮา
 17. สิริกาญจน์ ดวงสุข
 18. วราภรณ์ ศรีเปรม
 1. ชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์
 2. กชพร ทัศนอังกูร
 3. วิมลรัตน์ ลือชัย
 4. กนิษฐา ปะตาทะกา
 5. เกียรติสิน ฤาชากูล
 6. สุชาวดี อินทอง
 7. นพพร ชูสกุล
 8. ณปภัช ชัยญานะ
 9. เอกวัชร ทองศรี
 10. อัจฉราภรณ์ ปรีดาธนวาณิช
 11. สานิตย์ นาคโสภณ
 12. อัสมาน แลเมาะ
 13. กิตติพันธ์ วินัยแพทย์
 14. เนตรดาว บุญนก
 15. เกียรติศักดิ์ คำเทียน
 16. ประภา วงษ์ตั้ง
 17. ปิยะธิดา วัชระภาสร