รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

วัลลภา โอวเจริญ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

1. ก้องกาจ ปัญญายืน
2. พนมพร ไพบูลย์
3. ฐาปณวัฒน์ สัตบุษญาทิตย์
4. เพ็ญนภา โพธิ์เทศ
5. ทิวากร จอมแก้ว
6. กุหลาบ ชมภูมาศ
7. จุฬาลักษณ์ โยธาราษฎร์
8. รัชฎา ยิ่งยง
9. ปราโมทย์ สุนทรวิภาต
10. กิ่งดาว โคตรสงคราม
11. เนตรนภา พงษ์พันนา
12. ณัฐวดี โชติรัตน์
13. อาทิชา นครไธสง
14. ธนิดา คล้ายวิเศษ
15. จันทร์เพ็ญ ชมภู
16. สุเทพ เจริญพงศ์พูล
17. ศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์
18. จิรันธนิน ฉันสุทธิสมบัติ
19. สุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์
20. วิชุนีย์ แก้วประดิษฐ์
21.จุฑาทิพย์ สุขสิน
22. ลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์
23. ฐิตาภา จันทร์โคตร
24.สุชาดา กรรณสูต
25. ธนายุทธ วอนเหมือน
26. ทรงฤทธิ์ พราหมศรีชาย
27. สิริธัณวรัตน์ ทองอร่าม
28. สุทธิ สุวรรณพุ่ม
29. ชไมพร โคสาสุ
30. สิโรตม์ เหล่าการกิจกุล
31. สุภามาศ รักสกุล
32. สหรัฐ พลเจริญ
33. ศิรินันท์ อุ่นชัย
34. นิวัตน์ พันธุศิลปาคม
35. สุรีรัตน์ รัตนารักษ์
36. สุวรินทร์ ดีจริง
37. แสงเดือน จากหงษา
38. อุทัย ใจสักเสริญ
39. กฤษดา แก้วนวล
40. มาลิณี ศรีวารี
41. เจษฎา เปรมโต
42. มลเทพ บุญมี
43. สืบศิลป์ ซุ่นบุญ
44. ชัยพฤกษ์ ชำนาญนวกิจ
45. คณัสนันท์ อินทรวิเชียร
46. ธนัดดา ปันประชุมพร
47. อภิญญา ฟูวงค์สิทธิ์
48. ปาณิชา ธัญภูริโชติ
49. ลลิดา เมฆจรูญ