รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ชลดา อาจหาญ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. อทิตยา ศรีจาด
 2. กมลทิพย์ ยุเหล็ก
 3. ชาตรี บ่อเงิน
 4. บูรณี ผลพัฒน์
 5. ประเวศน์ ยะอนันต์
 6. ปาริฉัตร ธนัทพิพัฒน์กุล
 7. สรพงษ์ ตันสกุล
 8. วรกานต์ แสงเพ็ชร
 9. ขจรเทพ แสงทรัพย์
 10. ลำไพร เพียดจันทร์
 11. พิทักษ์ เกษร
 12. อธิพัทธิ์ ไตรยวงษ์
 13. กุลดิลก ทองอาภรณ์
 14. เอกรัตน์ มันเหมาะ
 15. เพ็ญศรี ทองมุข
 16. สิทธิพงษ์ เอมโอช
 17. สเลนต้า เอเซ
 18. นงราม ปิยพาณิชยกุล
 19. สิงห์คม วุฒิชาติ
 20. นารีรัตน์ ผลพืชน์
 21. รุ่งนภา เกษดี
 22. ธนภรณ์ ต๊ะวงศ์น้อย
 23. อนุชิต กรีแสง
 24. อนุสรณ์ มหาคันธ์
 25. ศุภนุช ขุนสุริยะ
 1. วชิรพงศ์ พุ่มแก้ว
 2. กมลพรรณ ใจเบา
 3. ปภาดา คงชัยยุทธ
 4. พิไลลักษณ์ นนทวัฒน์
 5. ดลฤดี งามเสงี่ยม
 6. ศุภทัศน์ รัศมี
 7. อรวรรณ เสียงสังข์
 8. สุขสันต์ ขันติณรงค์
 9. ธนพร นุชสุดสวาท
 10. กรรณิกา โพธิศรี
 11. พนา บุณยประสิทธิ์
 12. ไชยนต์ สีหาอาจ
 13. วีรวัฒน์ ปทุมเพชร
 14. วิทยา อินประดิษฐ์
 15. ชวานันท์ ธีรเจริญวงศ์
 16. จิรวัฒน์ กระแสโสม
 17. นิตินันท์ หลินแดง
 18. ดุษณี ลาภมาก
 19. ปริยาภัทร คงเพ็ชร
 20. ปิติ คำเหมือดแอ่
 21. พิลาวัลย์ อยู่สุข
 22. สุดารัตน์ เทียบน้ำอ่าง
 23. ชวนฝัน สัตย์สงวน
 24. สดศรี อยู่สมบูรณ์