รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 11

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

พิกุล จินดาโชติ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. วิทูร ติรรณกุล
 2. มนชนันท์ พุทธิมา
 3. เอกภัท โรจนภาสกุล
 4. นิตติญา พรมฮวด
 5. กติกา พิศลพูล
 6. ศุภวัฒน์ ไชยชนะ
 7. จิราพร ผลประเสริฐศรี
 8. สมาน เสรีคุ้มพันธุ์
 9. ภัชราภรณ์ ภูมิพรม
 10. สุดารัตน์ ศรพรหม
 11. สมชาย เตียศรีพัฒนสุข
 12. กานต์พิชชา เกตุมงคล
 13. นวพร สว่างจันทร์
 14. วุฒิชัย สมญาศักดิ์ไพสิฐ
 15. สุรเชษฐ์ กายขุนทด
 16. วิชัย นทีมาศ
 17. มาโนช จ้ายประเสริฐ
 18. สุรจิตร เปลี่ยนขำ
 19. ระพีพรรณ เชื้อรักภูมิ
 20. ณัฐกร สาและ
 21. สมพงษ์ ช่วยนุกูล
 22. อานัธน์ สุริยคุณ
 23. ปกภณ ดีปุกเปียง
 24. ฉัตรชัย เลิศสิริสุข
 25. ศุภาวดี สิมานุรักษ์
 1. สุชัญญา ศรีเลย
 2. ปรียาวรรณ โรจน์บุญถึง
 3. โชคชัย เชื้อบุญมี
 4. เบญจวรรณ วิเชียรบุตร
 5. ธัญภ์ยมลภ์ ใกล้ประยงค์
 6. อัญชิษฐา มาลารัตน์
 7. นิรุตติ์ รักสัตย์
 8. มนทิชา กตัญชลีกุล
 9. นฤมล มณีโชติ
 10. จอมเพชร หินกาล
 11. ชูติมา วัฒนสุทธิ
 12. กรวรรณ เตชะภัทรเมธากุล
 13. วรรณวิมล สินสุวรรณ
 14. รุ่งระวี แววฉิมพลี
 15. จุฑามาศ บำรุงกิจ
 16. บุษบา พงษ์วัน
 17. ปิยนุช บัวเจริญ
 18. สุนีย์ แซ่เตียว
 19. ปิยะ ยอดคุณ
 20. สาลี่ เสกสุวรรณ
 21. พีชคณิต ตุงคะศิริ
 22. อรรถพล แย้มทวีสิทธิ์
 23. สมพงษ์ หมีน้อย
 24. อรทัย หาหอม