รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 12

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ฮายาตี มะแซ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. อัฐราณี ประดับพันธุ์
 2. พนากร ขจรศรี
 3. เคน อนันต์
 4. เอกพันธ์ รอดพ่วง
 5. ฆโนทัย อินทร์แสง
 6. สาวิตรี ทรัพย์ทวี
 7. สุพรรณี เพชรนุ้ย
 8. จุฬาลักษณ์ โพเพ็ง
 9. ปนัดดา เลี่ยมดวงแข
 10. พงษ์วรุตน์ ศรียา
 11. นิภาพร พิมผนวช
 12. ชัชฎาภรณ์ ไชยสุรินทร์
 13. ชัยยะ มัคคภิญโญ
 14. นูรีซาน เจะนุ
 15. บุญชัย เสนาป่า
 16. ชนิดา ศิลป์ศรีกุล
 17. อาทิตย์ ตะวงษา
 18. อติโรจน์ ศรีสรานุกรม
 19. กาญจณี พุมมะระ
 20. กัณตภณ คุ้มศิริ
 21. จักรภพ จำเนียรการ
 22. จตุพร เนวะมาตย์
 23. วรินทร์ธร จารุศิริรัฐสกุล
 24. วันชัย สอนไธสง
 25. กิจนะ ปัดดอกไม้
 1. วัฒนศักดิ์ คุ้มครอง
 2. กมลทิพย์ แจ่มสิทธิกุล
 3. นลัทพร เลิศวิรัชชัยนันท์
 4. นุรอาซียะห์ มะอับดง
 5. ศศกร โอวรกุล
 6. พัชรณัฏฐ์ หมื่นสายญาติ
 7. สุนภา ชัยวงค์
 8. สุธิฌา ทองชัย
 9. ยะยา เจ๊ะแม
 10. จารุรินทร์ ธีตรานนท์
 11. อรอุมา ช่างตีเหล็ก
 12. นาตยา ทองศรีสมบูรณ์
 13. สุภา รักหมอ
 14. วิภาวดี ภูนาสูง
 15. สุรีพร ครองทรัพย์ดี
 16. นพรัตน์ ผิวพรรณ์
 17. วันวิสาข์ โตเต็ม
 18. สุทธิวรรณ ศิลปกอบ
 19. มณเฑียร ทั่งทอง
 20. มนทิพย์ โกศินานนท์
 21. กิตติศักดิ์ เก้าเอี้ยน
 22. กุลรภัส แก้วอินทร์
 23. สุวัยบะห์ หะยีอาแว
 24. จีรัญดา สงขาว