รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

สายฝน ทาไธสง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

1. ชลธิชา สุวรรณ
2. เกศินี เกลียวทอง
3. สลาตัน แก้วลำหัด
4. พงศ์ปาณิชา ศตทรัพย์สิริ
5. เชิงชาย หาญเชิงชัย
6. เนตรนรินทร์ แก้วจุลธง
7. อภิศักดิ์ อัมนักมณี
8. รตินธร บุญปาล
9. ปริญดา เชื้อกลาง
10. สมบัติ ขำสกุล
11. ประคอง เจ็ดสันเทียะ
12. เกรียงศักดิ์ ศรีเดชประสาท
13. พัทธนันท์ ชูบัวทอง
14. ผกาพรรณ พุทธราช
15. ลักขณา พรหมวงค์
16. กรณ์ พรหมแก้วงาม
17. วัลยา เฮงจรูญ
18. นุติพงษ์ แจ่มแจ้ง
19. ลักขณา วงประเทศ
20. ธาริกา สกุลแก้ว
21. สุชีวัน ตลับนาค
22. ศิริพร บุษราคัม
23. น้ำฝน สุวงกฎ
24. ฤทัยรัตน์ อุทัยเลี้ยง
25. ลักขณา มุกดาสนิท
26. ณฐพล บุญทานนท์
27. วรารัตน์ เป้าจันทึก
28. สมพร ชอบมาก
29. กุหลาบ ชมภูมาศ
30. อิศราวุธ ศิริชัยราช
31. ประนอม ธรรมบัวชา
32. อณัศยา อำนาจเกษม
33. วรรณา ชะนะชัย
34. นัทธมน ไชยวงศ์
35. ขนิษฐา โกเมนทร์
36. สุรยุทธ์ มาลากุล
37. อิทธิ นวลใหม่
38. กฤฑภาส อุดมมิตย์
39. ทำเนียม ถนอมสังข์
40. ธีรพงษ์ ตันเตชะสา
41. พัชรี เทมา
42. สุรัตน์ ชนะชัย
43. เนตรอัปสร ขันชะลี
44. อรสุภา ศรีไพบูลย์
45. นิตินันท์ เชิดชัยภูมิ
46. อมรรัตน์ ลิมาลัย
47. ปวีณา ลายสาคร
48. สมชาย สุนทรารักษ์
49. ศศิธร ชมภูวิเศษ