รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

อังสุดา เรียงเงิน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

1. กรรณิกา พรพิทักษ์นุกูล
2.สนธยา บุญสุข
3.แพรมณี ชุติคุณากร
4.ทวีป จันทร์จุฬาลักษณ์
5.กุลธิดา เจริญบุตร
6.กัลยกร ไสรัตน์
7.ทศพล ธรรมจินดา
8.ณัชชารีย์ ชัยยาพรธนันท์
9.วรญา วรรณวงศ์
10.วัชรินทร์ หาญกล้า
11.ชนาพร สายดี
12.นพคุณ นพรัตน์
13.อังสุมาริน รื่นอบเชย
14.สุธี อึงขจรศักดิ์
15.โกวิท กีรติจิรัฐิติกาล
16.ลัดดา โตเจริญ
17.นพัสมนต์ ชุติวัตนาสิน
18.สรร ศรีสละ
19.อภิรดี ทองโสภา
20.ปฏินันท์ แจ่มจันทร์
21.นงลักษณ์ อรรถวิวัฒน์กุล
22.อาทิตยา พุทธิจุล
23.วิไลลักษณ์ พงษ์นาค
24.ศุภชัย เลิศภูวิวัฒน์
25.ภูมิพัฒน์ โพธิ์สมบูรณ์
26.วงเดือน เชิงหอม
27.กรวีร์ วงศ์รัตนชัย
28.ปิติพัฒน์ อริยะธำรงศักดิ์
29.อัฟนัน ยะโกะ
30.ธนากร โกสุมภ์
31.ศักดิ์ดินันท์ ฉิมอินทร์
32.พยงค์ คับพวง
33.สยุมภู ดิษฐคำเริง
34.ศิริพงษ์ หมูคำ
35.มนัชยา ชื่นดี
36.วิมลวรรณ ประทุมเมือง
37.สมเกียรติ ศิริพัฒน์พิบูลย์
38.อิศราวุธ ศิริชัยราช
39.จีรสุดา มีธรรม
40.ลักขจิต จูหลี
41.ณภัทร ศิลปศร
42.ธนะยุทธ์ องค์ธนะสุข
43.สุริยา ดีหมัด
44.วิชุดา ป้อมสาหร่าย
45.ไขแสง เรี่ยมประการ
46.มนนิภา สังข์ศักดา
47.อัษฎายุทธ อินทพันธุ์
48.ประสิทธิ์ ชำนาญแป้น
49.นนทพันธ์ เมธาจรัสพงศ์