รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ไชยนต์ สีหาอาจ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

1. อธิสิทธ์ เหล่าบุญเจริญ
2. กิตติศักดิ์ ใจมา
3. สุทธิพงษ์ ก้อนสิน
4. สาธิมา แก้วมะโน
5. วิลาสิณี ครูไชย
6. จุฑาทิพย์ เทียนแก้ว
7. เดวิด อิทธิธนวัฒนา
8. ปรีชา คงใย
9. กีรติ ยอดแก้ว
10.ขวัญฤดี คำพิละ
11.พัชรียา ชูกรณ์
12.วนิดา นุมัติ
13.นันทวุฒิ โทวิชา
14.ณัฐนันท์ อุดมทรัพย์วงศ์
15.อัจฉรา แสงประยูรพร
16.เปี่ยมจิตต จันทร์สุริย์
17.อำพิน นำปา
18.เมธาวี รุ่งแสงจันทร์
19.ตะวัน คงประพันธ์
20.ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์
21.จนาภร สุวรรณทัต
22.วีรชน เด็ดดอกฟ้า
23.กัลลวิทย์ จันทมงคล
24.วัชรินทร์ วังคีรี
25.พงษ์พันธุ์ เรืองวัฒนพันธ์
26.วิบูลย์ ชนันท์ถาวร
27.นคร จินาวรกุล
28.ณัฐกานต์ พัชรภิญโญ
29.อริศราภรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
30.กิตติพงษ์ บุญมาภิ
31.พรชิษา วิจินธนสาร
32.กิ่งลำดวน มุกดา
33.ปารณีส์ ยวงทอง
34.ดารารัตน์ กิจคล่อง
35.วุฒิศักดิ์ ฉ่ำเวชะ
36.กรรณิกา ตัวงาม
37.ธนกฤต ภูมมินทร์
38.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์
39.ปัทมา นามสุข
40.เบญจพล สุขประเสริฐ
41.สุธาสินี มณีเทศ
42.ฌัชฌา ศิริเสริฐวานิช
43.อารยา ลาภจิตรกุศล
44.ธิดารัตน์ ใจเที่ยง
45.ธิดารัตน์ รักขันธ์
46.กิติชัย ทังนิธิรัตน์
47.อนิสา มุวรรณสินธุ์
48.นิตยาภรณ์ ศิริคุณ
49.เกษรา เปี้ยปลูก