รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

พนม สุวรรณประเทศ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

1. แวมะสะมาลี ตระกูลสรณคมน์
2. ฟอร์ริดา หวังพิทักษ์
3. ณิชกานต์ วงศ์วาส
4. จักรพงษ์ ดีเลิศ
5. สุดชาย มูลากูล
6. จุไรรัตน์ จันทร์สว่าง
7. สุพัตรา นันตา
8. มัทนพร เพชรนก
9. วารุณี มานิตย์
10. ราตรี วงศ์โกศลจิต
11. วิศพร มาทรัพย์
12. จิรัชฌา พรมนิวาส
13. สุชาดา เดชศรี
14. วาสนา วงศ์ศิริ
15. วาสิตา ธูปทองนิ่ม
16. สิริชัย ปิงสุทธิวงศ์
17. ธนกฤต จารุจรัสกุล
18. พรทิวา บัญชาพัฒนศักดา
19. ปพิชญา โพพรม
20. ศุโขไทย์ วิริยะพงษ์
21. วรภรณ์ นวลศรี
22. จตุรงค์ แสงทอง
23. ช่อทิพย์ ตันอิน
24. สัมฤทธิ จันทอง
25. ปิยะนาถ สิงหะ
26. สุวิทย์ วิชาโคตร
27. บดินทร์ กันทาเดช
28. ทิพวรรณ์ ภูมิครสาร
29. นพรัตน์ ชิดหอระดี
30. ศุลีวัลย์ พลายละหาร
31. สุภานัน พิมสาร
32. กมลทิพย์ สมานมิตร์
33. จารุวรรณ จำรัสพันธุ์
34. โสฬสศิริ ศรีทอง
35. ธิดารัตน์ เกตุมณี
36. ณัชชารีย์ เฉลิมเสริมศรี
37. ปิยะนันท์ งานจัตุรัส
38. ลูกเกด บุญพา
39. วันชัย อำนาจวศิน
40. ปริญญา กิตติก้องนพกร
41. สิรินทร์ เพ็ญประพัฒน์
42. อภิรักษ์ อุ่นใจ
43. วนิดา มอนขุนทด
44. ดวงพร มาตรมูล
45. พาฝัน ภูมิกอง
46. ปรัชญ์ เปรมพงษ์สวัสดิ์
47. สราวุธ เชาว์วรรณะ
48. ปนัดดา นิรังศรรณ์
49. ไชยฤทธิ์ วณิชานุวัตร