รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

นุสรา ฟองจางวาง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. นฤมล สุวรรณวิโรจน์
 2. ภูพิพัทธ์ รัชตทอง
 3. สุนิสา สมพงษ์
 4. สุวิทย์ สุนทรวัฒนพงศ์
 5. มัลธกานต์ แปงใจ
 6. สายสมร บุตรแก้ว
 7. นันทิกานต์ วิทยาศัย
 8. เจริญจิตร์ ลีประโคน
 9. ธีระพงษ์ ฝักไฝ่
 10. แสงเดือน ไตรพรม
 11. กุณฑิษฎา ก้อนแหวน
 12. ภัคพิชา วิชยปกรณ์
 13. เสกสรร มโนจา
 14. ปิยะฉัตร บุญญะประภา
 15. สุดารัตน์ น้อยนิยม
 16. ฐิตินันท์ นิแว
 17. วราภรณ์ อินทประเทศ
 18. สุนารี เอี่ยมพรพิภพชัย
 19. สุดา สุขสวัสดิ์
 20. วุฒิพงษ์ ปิยะบวรนันท์
 21. ปาจรีย์ อังศิริมงคล
 22. กอบแก้ว สมานพงษ์
 23. พิมลวรรณ บุญเทศ
 24. อุไรรัตน์ เกิดศรีทอง
 25. พัชราภรณ์ เกลี้ยงเกิด
 1. อารีย์ โคตะนารถ
 2. อาตีเกาะฮ์ ทิ้งเหม
 3. ภิรมย์ สุทธิสุนทร
 4. อิศราวุธ ศิริชัยราช
 5. สมชนก ทันใจ
 6. บุรารัตน์ กิจทวีรุ่งเรือง
 7. จิณห์จุฑา ปะโปตินัง
 8. วิภาดา เจริญภูมิ
 9. เพียงพร เบ็ญพาด
 10. นวมินทร์ แก้ววิเศษโฮง
 11. นิลุบล ประสงค์ทรัพย์
 12. รัชนีวรรณ บุญสวน
 13. จักรี ส่องแสงกล้า
 14. ทำเนียม ถนอมสังข์
 15. ธิติพัฒน์ หิรัญคำ
 16. หัสยา รักศิลธรรม
 17. ประพัฒน์ ศิริรัตน์
 18. กิตติยา วงศ์จอม
 19. ประภาตพงศ์ เหลืองมรรคา
 20. กัญญ์ศิริภัค ม่วงน้อยเจริญ
 21. วาสนา อัมพร
 22. สิริพร เล่ห์ประเสริฐ
 23. จิตราภรณ์ ถิ่นมีผล
 24. อุบลพรรณ มีจิตต์