รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

เนติรัช ประจักษ์ศุภกุล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. สุภาพร บัวชุม
 2. วิภาดา ผลเจริญ
 3. สุทธิเกียรติ ซอสูงเนิน
 4. รักพงษ์ สรงสระ
 5. สรณ ทัพไพรี
 6. ชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์
 7. กนิษฐา กองนิล
 8. พรพรรณ เกษทอง
 9. นพคุณ มันตานันทกานต์
 10. นิทัศน์ แซ่ลิ้ม
 11. สราวุฒิ แสนเสนยา
 12. ชูลาภ ปลิดดอก
 13. ดวงเดือน เรือนงาม
 14. ธนันชัย เบญจสุนทร
 15. พรศักดิ์ สุภักดี
 16. มนชนก จันทวงค์
 17. อรสุภา ศรีไพบูลย์
 18. ปัทมา พันธ์ป้อง
 19. ชลที ผิวผ่อง
 20. สุพิศ กันทะ
 21. พิมพาอร โคตรชาดา
 22. มนตรี ปัทมากร
 23. จินณิภางษ์ พูลสวัสดิ์
 24. หฬิวัฒฐ์ มุกดาจตุรพักตร์
 25. สุรัชณี มหิตธิ
 1. อนงค์ ป้อมแสง
 2. สุดาทิพย์ ทั่งนาค
 3. สุกัญญา ใหม่ซ้อน
 4. ณัฐวุฒิ บุญนาค
 5. ทินภัทร ธีระกุล
 6. โกศล พุ่มพวง
 7. มนัสนันท์ วงค์ขันธ์
 8. พรรณี ผาพรม
 9. พรรณวดี ปิ่นทอง
 10. ณัฐกานต์ ชัยวุฒิ
 11. ธีรภัทร์ โลหะกิจ
 12. เจริญฤทธิ์ เจริญชีพ
 13. วิษณุ กรรณประชา
 14. รุจิรา สุทธิรัตน์
 15. รัฐนันท์ ธนประกอบ
 16. อนงค์นาฎ เนียมเอม
 17. รัชนัย ทองคำ
 18. น้ำฝน กงนะ
 19. กิยะรัตน์ กิยะแพทย์
 20. จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
 21. วีรภัทร ปรีดา
 22. สุกัญญา วงศา
 23. จินตนา อาจหาญศรี
 24. พรชนก ขอนดอก