รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 65 กับ KTC PROUD" รอบที่ 9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

พรฤดี จันทร์งิ้ว

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. ปณิกา สอนจรูญ
 2. อาคิรา ยูวนิมิ
 3. ชวนพิศ คุ้มจิตร
 4. ชวลิต เมธาอวิรุทธิ์ฤดี
 5. ชาจิตรา สุขสุมิตร
 6. วิภาดา เจริญภูมิ
 7. พรเพ็ญ ศรีภุมมา
 8. บาฬีญา วัฒนพงศ์
 9. โสภา โตภัทรกุล
 10. ธิดารัตน์ หมวกสกุล
 11. 11.ศุภชัย สีกล่ำ
 12. อภัย สนามเหล่า
 13. ดารณี กิจสงวน
 14. สุมนา อรกิจวิโรจน์
 15. จิรัญญา เงาศรี
 16. ดุสิต รัชตเศรษฐนันท์
 17. ภัทรดนัย เพิ่มพูล
 18. ปรีชา พูลเพิ่ม
 19. กฤษชภณ คำนวล
 20. เอกลักษณ์ มาสง
 21. วัชรินทร์ รัตนบุรี
 22. สถาพร ฉายสูงเนิน
 23. พันธิภา ฤทธิยา
 24. พรพิมล ว่องไว
 25. กิตติพงศ์ พงค์นัยรัตน์
 1. วันวิสาข์ เศรษฐมาน
 2. ฐิติพร งามแสงสิริทรัพย์
 3. ณัฐพงษ์ พนาศรี
 4. ยงยศ เจริญชาศรี
 5. ศิวพงษ์ พงษ์พาณิชย์
 6. ณศิภัสร์ ธีระศรินวงศ์
 7. เดชา กรีญาติ
 8. ณฐพล บุญทานนท์
 9. เดือนเพ็ญ อนุวัฒน์
 10. ฐากูร ถนัดเดินข่าว
 11. ณัฐพล สิงห์อินทร์
 12. ฆนรุจ โอภาสพร้อม
 13. ชณิชา สมฤาแสน
 14. โพธิ์เงิน ชะนะบุตร
 15. นิชาภา จันทปัน
 16. ศิริ จิรสกุลปีติ
 17. ลักขณา พิมเสน
 18. ทศพล วิริยางกูรภาพ
 19. นราธิป เหล่าสุนทร
 20. ณัฐวิทย์ สุขโอ
 21. กิตติกร เมธา
 22. ปิยะวรรณ ศรีสด
 23. อารยา สีสำลี
 24. สุภวิชย์ ปรางค์จันทร์