รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ณัฐธนนท์ จำปาศิริ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. ชัญญาณุช วรรัตนวัชร
 2. พันทิภา พิมพ์ขจร
 3. ธารินี ใจหนัก
 4. กัลยาลักษณ์ เทศนาบุญ
 5. บริภัณฑ์ สุคนธหงส์
 6. กาญจนาพร มงคลทรัพย์ชัย
 7. มณฑล มิคะนุช
 8. สุกัญญา วงค์เดช
 9. ธัญวลัย มาตย์วิเศษสุข
 10. อิสรีย์ จรัสจิรภัทร์
 11. สอลีฮะ จงรักศักดิ์
 12. สุทธินันท์ มะโนนึก
 13. นงนุช เรืองโชติ
 14. ปรเมศวร์ พิทักษ์ชัยกร
 15. จุฑาทิพย์ เทียนแก้ว
 16. พิมพิสาร์ ดาปณีย์โชติกุล
 17. ธิติมา ทิพย์ขำ
 18. นิชาภา มานะธุระ
 19. พงศ์รัฐ รัตนพงศ์
 20. กนกพร จันทร
 21. สมชาย ทรงยศ
 22. ธเนศ เพ็ญสุภา
 23. สุริยา แก้วภักดี
 24. นิตยาวรรณ ศรีขจร
 25. นริสา หะยีมะสาและ
 1. วรัทย์ธนา พลอยโพธิ์
 2. กุลศิริ แสนจู
 3. ประภาศรี บุตรด้วง
 4. พรพรหม เชื้อผู้ดี
 5. ทิพย์พนิตา ราชา
 6. พนม ปัจชามาตย์
 7. เรวดี อินธิมา
 8. ชุติมาดี สุวรรณทะ
 9. สุพรรณี หล้าประสพ
 10. สุพิชญา ทองแท้
 11. xxxx xxxxxx
 12. กาญจนา ศิริศุภวงค์
 13. สกาพรรณ์ ฟูจันทร์
 14. วิชัย ธนารักษ์วงศ์
 15. พิมพ์ประภา พาลพ่าย
 16. เปมิกา นิลทรัพย์
 17. พิมพ์พิชชา ตุงคะวรวิทย์
 18. ปิยะนุช ทิมหิน
 19. กันตภณ บุตรดา
 20. พิณทิพย์ บวรบริหาร
 21. เมทิณี จุลธีระ
 22. สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี
 23. ชุมพล กองบุญ
 24. พิมผกา อิ่มวิไลวรรณ