รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "เคลียร์หนี้ ปี 66 กับ KTC PROUD" รอบที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน ดังนี้

ฉัตฑริกา บุญรอด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 49 คน ดังนี้

 1. สมบัติ บุญเกิด
 2. ภูวิช บุญเรือง
 3. ดุสิต จิตรีพล
 4. อรุณี ไตรลักษณ์
 5. ปราณี โพทเลศ
 6. เติมศักดิ์ อาศัยบุญ
 7. พรรัตน์ คล้ายบัณฑิตย์
 8. อัญสุลี ละเอียดจิตต์
 9. ฐิติวรรณ ภูมิบัลลังก์
 10. จิรัสช์ เปียทอง
 11. วรรณณา พวงจำปี
 12. ไพลิน เจสละ
 13. จรรวรา ทะนะ
 14. วสุกาญจน์ วุ่นสุก
 15. วันเพ็ญ สรวิชย์สกุล
 16. ธรรมนูญ เกษมศุภกร
 17. สุปราณี จินดามัย
 18. ชนิตา วรายุดำรงกุล
 19. ศศิวิมล เรืองพลังชูพร
 20. วรัทภพ ดวงจิตสิริ
 21. สิริพรรณ สุทธิวรรณา
 22. โสมวดี แจ้งชัด
 23. ปุนภพ กลิ่นเฟื่อง
 24. สุภาภรณ์ ปาลวัฒน์
 25. นิลเนตร ทัพโยธา
 1. ภคิน นิติธีรภัทร
 2. อาทิตย์ สิงห์ทองไชย
 3. ปรารถนา ธรรมวงษ์
 4. อรุณรัตน์ พลหาญ
 5. นิตินัย ชูปาน
 6. สุวรินทร์ ภวธรรม
 7. ภิรญา เจริญพิทักษ์
 8. อภิสิทธิ์ ชมกรด
 9. พรนิภา ศรีเนตร
 10. รชยา ภัทร์สิริสรณ์
 11. สุทธิวรรณ ภิรมย์ปักษา
 12. สิร์ธนัน ชูวิริยะเกียรติ
 13. สราวุธ แซ่เล้า
 14. ศิริพร ธนกิจดำรง
 15. ณัฏฐภัทร์ จักรเกียรติธนา
 16. นนธนี วัดวงษ์
 17. นพดล มรกต
 18. ธนาธิป ตีรณวัฒนากูล
 19. อมรรัตน์ อินทรสกุล
 20. สมฤดี ไชยวังราช
 21. ณัฐชยาน์ อ่อนรอด
 22. วรลักษณ์ คำนู
 23. ยุทธพล เอื้อสุนทรชัยกุล
 24. ประธาร วัฒนเขตกิจ