ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ KTC Burning Challenge

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ KTC Burning Challenge
แจกฟรีครั้งยิ่งใหญ่ 122 วัน 122 เรือน
ใส่ไปวัดเบิร์นแคลฯกัน ทั้ง GARMIN, FITBIT และ SUUNTO

รวมมูลค่า กว่า 1,000,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในหมวดกีฬา/ฟิตเนส ที่ร่วมรายการ ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (ระยะเวลารายการ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2562)

รายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 3 ( 1 ส.ค. 62 – 15 ต.ค. 62)

รางวัลที่ 1: นาฬิกา Smart watch Garmin Vivo active 3 มูลค่า 10,500 บาท จำนวน 26 เรือน
1. คุณฐิติวัฒน์ ประเสริฐธรรม
2. คุณอดิศักดิ์ สาลีโนศักดิ์
3. คุณณภิพันธุ์ โชติสุริยอัครกุล
4. คุณบุรหัน คงตา
5. คุณสุเมธ สัจเดว
6. คุณนนท์ฐิพา อัครวัชรเกียรติ
7. คุณจิตติรัตน์ โล่ห์คุณสมบัติ
8. คุณวิชญ์นรี สุขเกษม
9. คุณอัญชรินทร์ ปิ่นกุมภีร์
10. คุณศิริเพ็ญ ยังขาว
11. คุณวรัญญา สันนิบาตราษี
12. คุณชลิตา สุรินทร์รัฐ
13. คุณสายใจ จริยาเอกภาส
14. คุณกิตติคุณ จงไพศาล
15. คุณนิกร ธรรมวัฒน์
16. คุณประจักษ์ ทรัพย์อุดม
17. คุณบังอร นาทองพูน
18. คุณสิทธิชัย ทอนสระน้อย
19. คุณวสันต์พรรษ ตาลดี
20. คุณปภาวิชญ์ วัฒนไพรสานท์
21. คุณเบญญาพัชร์ รัตนสุคนธ์
22. คุณอุฎฐากร กาญจนวัฒนา
23. คุณสุภาภรณ์ ศรีสังข์สุข
24. คุณศรศักดิ์ ภู่เพ็ชร์
25. คุณก้องภพ ภาคสุริยัน
26. คุณบุษยลักษณ์ มากสมบูรณ์
รางวัลที่ 2: นาฬิกา Smart watch SUUNTO 3 มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 24 เรือน
1. คุณธนะสิน ทองสลับล้วน
2. คุณรุจิรัตน์ รินชุมภู
3. คุณวุฒิพล อังธนานุกุล
4. คุณวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5. คุณวันชัย จริยาเศรษฐโชค
6. คุณพันธุ์ทิพา โหตระไวศยะ
7. คุณสาโรจน์ แพหมอ
8. คุณภัทร ชพานนท์
9. คุณฐิติรัตน์ พรไพรัช
10. คุณชาญวิทย์ คำฝั้น
11. คุณนิติพจน์ พุ่มจันทร์
12. คุณณัฐกร สุภิทะ
13. คุณปัทมา เขียวพุ่มพวง
14. คุณพจนา ปิติฉัตร
15. คุณจตุพล นุกูลวุฒิโอภาส
16. คุณยิ่งยศ พิริยชนานันท์
17. คุณฉัตรชัย ชุติเชาวน์
18. คุณอัญชิสา พินิจการวัฒน์กุล
19. คุณปริญญา เสถียรจารุการ
20. คุณปกรณ์ หนูยี่
21. คุณเรือนเดช เขียดแก้ว
22. คุณสุประวีณ์ ทองธนะโรจน์
23. คุณสุทธิศักดิ์ ลิ่มพัฒนพิทักษ์
24. คุณบุญฤทธิ์ เซียงจูกง

รางวัลที่ 3: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa Special Edition มูลค่า 8,490 บาท จำนวน 5 เรือน
1. คุณณัฏฐากร พลับประสิทธิ์
2. คุณทวิชากร ทะสี
3. คุณภีมวัจน์ วรพัฒน์
4. คุณเสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม
5. คุณสุพัฒน์ รบอุดงค์

รางวัลที่ 4: นาฬิกา Smart watch Fitbit Versa  มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 22 เรือน
1. คุณศิรินญา บุญยก
2. คุณวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
3. คุณภัทร์พิชชา แสงทอง
4. คุณชัชฎา กมลเดชเดชา
5. คุณปุณยวีร์ ชัยสิทธิพร
6. คุณวัทนา ศิริธนากิจ
7. คุณสุรยุทธ วัฒนาโภคสิน
8. คุณอัครวิทย์ สุวรรณสันติสุข
9. คุณพันธุ์ธัช บุญหวัง
10. คุณนิศาชล หมัดมงคล
11. คุณดารารัตน์ หน่อเพ็ชร
12. คุณนงนุช วัฒนา
13. คุณวีรวรรณ แก้วศักดาศิริ
14. คุณภารดา อุทโท
15. คุณกฤติน สุทธิบริบาล
16. คุณรวินดา พานิชธนาคม
17. คุณยุพาวดี จันทรบูรณ์
18. คุณพิรุณรัตน์ ชามัดสิมา
19. คุณสาธิกา ศิลปสิทธินันท์
20. คุณปภัชญา อัครารัชต์
21. คุณสิริพล ถาวรพลศิริ
22. คุณมานะ อินทิราวรนนท์

หมายเหตุ
ท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน รบกวนขอให้ท่านติดต่อมายังเคทีซี คุณกฤษณา โทร 02 828 5647 หรือ E-mail: kritsana.k@ktc.co.th ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 โดยเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากท่านมิได้ทำการติดต่อกลับมายังเคทีซี ภายในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น เคทีซี จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในรายการนี้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองอื่นๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการนี้ต่อไป

KTC Burning Challenge