Supermarket Shopping

(SHPHM-008)

ช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ กับบัตรเครดิต KTC
รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 15 บาท = 1 คะแนน

รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 15 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ลงทะเบียนครบทุก 1,500 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสม 100 คะแนน

ลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ:
พิมพ์ SUP วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หรือที่ www.ktc.co.th/supermarket ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ

หมายเหตุ :
* สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติ 60 คะแนนและคะแนนสะสมพิเศษ 40 คะแนน โดยคะแนนสะสมพิเศษ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
* จำกัดยอดใช้จ่ายในการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยยอดใช้จ่ายส่วนเกินจากยอดใช้จ่ายทุก 1,500 บาทต่อเซลส์สลิปและยอด 30,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับคะแนนสะสมปกติ
 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • แมกซ์แวลู
 • แมกซ์แวลูทันใจ
 • วิลล่ามาร์เก็ต
 • ท๊อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทย (Central Food Hall, Tops Market, Tops Super STORE, ท็อปซูเปอร์คุ้ม, Tops Daily)
 • ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์
 • ตั้งฮั่วเส็ง
 • เทสโก้ โลตัส (เทสโก้ โลตัส Extra, เทสโก้ โลตัส Supermarket, เทสโก้ โลตัส Department store, เทสโก้ โลตัส ตลาด, เทสโก้ โลตัส Express)

1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย


บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทุกใบที่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้


เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ

 1. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/supermarket โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดระยะเวลารายการ และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ เทสโก้ โลตัส (เทสโก้ โลตัส Extra, เทสโก้ โลตัส Supermarket, เทสโก้ โลตัส Department store, เทสโก้ โลตัส ตลาด, เทสโก้ โลตัส Express), แมกซ์แวลู, แมกซ์แวลูทันใจ, วิลล่ามาร์เก็ต, ท๊อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทย (Central Food Hall, Tops Market, Tops Super STORE, ท็อปซูเปอร์คุ้ม, Tops Daily), ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์, ตั้งฮั่วเส็ง (ภายใต้รหัส MCC: 5411, 5333, 5499) (“ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ”)
 3. เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป คะแนนสะสมปกติ 60 คะแนนและคะแนนสะสมพิเศษ 40 คะแนน
 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด เป็นสำคัญ
 6. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดยอดใช้จ่ายในการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท, รายการออนไลน์ทุกประเภท, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า Cash Advance, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียนต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ, รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการให้คะแนนในรายการนี้
 8. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสม จะคำนวณที่อัตราทุก 1,500 บาทต่อเซลส์สลิป ต่อการได้รับคะแนนสะสม 100 คะแนน โดยยอดใช้จ่ายส่วนเกินจากยอดใช้จ่ายทุก 1,500 บาทต่อเซลส์สลิปจะได้รับคะแนนสะสมปกติ
 9. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฎิทิน
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ
 14. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th