โปรโมชั่น Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ โปรโมชั่น Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

โปรโมชั่น แลกรับ e-Coupon สิทธิ์เข้า Miracle Lounge กับบัตรเครดิต KTC

รับ e-Coupon สิทธิ์เข้า Miracle Lounge เพียงใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับผ่าน KTC Mobile

• ใช้ 4,999 คะแนน KTC FOREVER สำหรับเข้าใช้บริการ 2 ชั่วโมง ณ สาขาสนามบินดอนเมือง
• ใช้ 6,999 คะแนน KTC FOREVER สำหรับเข้าใช้บริการ 2 ชั่วโมง ณ สาขาอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
• ใช้ 8,499 คะแนน KTC FOREVER สำหรับเข้าใช้บริการ 2 ชั่วโมง ณ สาขาอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ :
1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
2. กดใช้ e-Coupon ต่อหน้าพนักงานเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัส e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การใช้ e-Coupon 1 รหัส ต่อสิทธิ์เข้า Miracle Lounge 1 ท่านเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65

ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile

ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนแรก
ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนที่สอง
ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนที่สาม
ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนที่สี่
ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนที่ห้า
ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่าย ๆ ผ่านแอป KTC Mobile ขั้นตอนที่หก
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย