KTC - KRUNGTHAI
ICONIC

KTC Credit Card
KTC Credit Card

KTC - KRUNGTHAI
ICONIC

KTC FOREVER Point

รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

Financial and Lifestyle
Privileges

รับสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน และเลือกรับสิทธิพิเศษในหมวดไลฟ์สไตล์ ที่คุณเลือกได้จาก Krungthai Precious

ห้องรับรองพิเศษ MIRACLE LOUNGE 2 ครั้ง/ปี

แสดงบัตรเครดิต KTC - KRUNGTHAI ICONIC พร้อมบัตรโดยสารระหว่างประเทศของสายการบินไทย ที่ ห้องรับรองพิเศษ MIRACLE LOUNGE ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3), Concourse D (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G (Level 4) และ SAT-1 termina ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้า
คนพิเศษ

เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่จุดเริ่มต้น
หากแต่เกิดจากการไม่หยุดที่จะต่อยอดจากความสำเร็จ
จากก้าวแรก...ไปสู้ก้าวต่อๆไป

สิทธิพิเศษตามเกณฑ์ยอดรวมสินทรัพย์
ที่ถือครองกับธนาคาร*

สิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน

Superior Privileges

รับสิทธิพิเศษจาก 2 หมวดไลฟ์สไตล์ ในแบบที่เป็นคุณ

 • SUPERIOR HEALTH
 • SUPERIOR TRAVEL

รับสิทธิซื้อชุดน้ำชายามบ่าย สำหรับ 2 ท่าน

ในราคาพิเศษ 500 บาท (จำกัด 800 สิทธิ์ต่อเดือน) หรือ 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ) ที่ร้านกำหนด เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 50,000 บาทขึ้นไป

ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี

ที่สนามกอล์ฟที่กำหนด ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม

สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ สปา หรือ Streaming platform

• รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Premium Seat 1 คู่ (2 ท่าน) ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex / SF Cinema หรือ
• รับส่วนลด 50% สำหรับสปานวด หรือ
• รับชม Viu premium package ราย 6 เดือน หรือ Netflix gift card มูลค่า 500 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับ
บัตรเครดิต KTC VISA

Credit Card Annual Fee
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
KTC Personal Assistant
บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ
 • ในการจองตั๋วเครื่องบิน โต๊ะอาหาร บริการจัดส่งของขวัญ และดอกไม้
 • ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
Exclusive Installment
ชำระสินค้า / บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการ ผ่อนชำระกับ บัตรเครดิต KTC
Accident Insurance
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจาก วันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
Travel Insurance
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียหรือเสียหายจากการเดินทาง
KTC World Travel Service
บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดประกันท่องเที่ยว 20% สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050
100% Cash withdrawal
เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
KTC FOREVER Point
ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มี วันหมดอายุ
Comfortable
in paying
ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหลังออกกำลังกาย หรือซื้อกาแฟระหว่างเดินทาง คุณสามารถใช้จ่ายได้ ไม่สะดุด กับบัตรเครดิต KTC ผ่าน Fitbit PayGarmin Pay และ Google Pay
Visa Contactless
เร็วกว่าและปลอดภัยด้วยการชำระเงินแบบ ไร้สัมผัสกับบัตรเครดิต KTC VISA ที่มีสัญลักษณ์ Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตร ที่เครื่องอ่านบัตร

คุณสมบัติ และเอกสาร
ประกอบการสมัครบัตรเครดิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มียอดรวมสินทรัพย์* ตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองการแจ้งยอดเงินฝาก/เงินลงทุนในตราสารหนี้/กองทุนรวม ซึ่งรับรองโดยผู้จัดการสาขาพร้อมประทับตราธนาคารกรุงไทย
 • เอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ), สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัตรหลักและบัตรเสริม
 • กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

สิทธิพิเศษลูกค้า
Krungthai Wealth ที่มียอดรวมสินทรัพย์* ตามเงื่อนไข

สามารถสมัครบัตรด้วยตนเอง
ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

หมายเหตุ

 • *“ยอดรวมสินทรัพย์” หมายถึง ยอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก, หุ้นกู้ ที่ออกโดยธนาคาร และกองทุนรวมกับธนาคารคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวันแบบไม่มีวงเงินเบิกเกินบัญชี, กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวม KTPLUS และ KTSTPLUS-A ที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 180 วัน) บวกด้วยยอดรวมของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ชำระในปีทั้งนี้ไม่รวมถึงกองทุนเปิดที่มีการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรเครดิต KTC - KRUNGTHAI ICONIC 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ และมีผู้ถือบัตรเสริมได้สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ เท่านั้น
 • สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตรเคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี (24 เดือน)