ประกันภัยรถยนต์ 2+ Super Special ประกันภัยรถยนต์ 2+ Super Special

รับบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC 

(MKTIN-0256)
โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC
รับบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

คุ้มครองรถยนต์พิเศษมากยิ่งขึ้น

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 7,300 บาท

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 เม.ย.67 – 31 ธ.ค.67

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

» เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
• เบี้ยประกันภัย 7,300 - 10,000 บาท รับบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 500 บาท/กรมธรรม์
• เบี้ยประกันภัย 10,001 บาทขึ้นไป รับบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท/กรมธรรม์

10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ (2+ Super Special) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4. การจัดส่งบัตรเติมน้ำมัน PTT ให้แก่สมาชิกเคทีซีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่อยู่ที่สมาชิกเคทีซีได้ลงทะเบียนไว้ โดยจัดส่งให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป
5. สมาชิกเคทีซีสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรเติมน้ำมัน PTT ที่ระบุไว้หลังบัตร และสามารถตรวจสอบสถานีน้ำมัน PTT สาขาที่ร่วมรายการได้ที่ Call Center ของ PTT ได้ที่เบอร์โทร 1365
6. รายการส่งเสริมการขายโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า/บริการ
7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
8. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
9. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย