ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน สำหรับที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน สำหรับที่อยู่อาศัย

โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0256)
โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
เพียงกรอกโค้ด “KTC24RB”

สร้างความอุ่นใจให้ทุกสมาชิกในครอบครัว

ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน ไม่หักค่าเสื่อมราคา

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน แบบเร่งด่วน

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน
กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
เพียงกรอกโค้ด “KTC24RB”
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC เพียงกรอกโค้ด “KTC24RB

10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า/บริการ
5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
6. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
7. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย