ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ

รับ e-Voucher Lotus’s มูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC 

(MKTIN-0256)
โปรโมชั่น สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC
รับ e-Voucher Lotus’s มูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

เบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง
500 บาท/ปี

ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ

สมัครง่าย อนุมัติทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับ e-Voucher Lotus’s มูลค่า 50 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC รับ e-Voucher Lotus’s มูลค่า 50 บาท

10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3.สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4.การจัดส่ง e-Voucher Lotus’s ให้แก่สมาชิกเคทีซีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง ครบถ้วน ทาง SMS หรือ E-mail ตามที่สมาชิกเคทีซีได้ลงทะเบียนไว้ โดยจัดส่งให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป
5.รายการส่งเสริมการขายโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า/บริการ
6.สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
7.สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
8. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
9. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย