ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Delight Plus ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Delight Plus

โปรโมชั่นแบบประกัน Travel Delight Plus ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0256)
โปรโมชั่นแบบประกัน Travel Delight Plus ของบมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% และ e-Coupon Starbucks 100 บาท

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลา ทั่วโลก

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง 24 ชั่วโมง

พิมพ์กรมธรรม์ได้เองทันที

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
ต่อที่ 1: รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เมื่อกรอกโค้ด KTC24TA
ต่อที่ 2: เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม e-Coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท/กรมธรรม์
(เฉพาะต่อที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 67) 
เพียงกรอกโค้ด “KTC24TA”
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 เม.ย.67 – 31 ธ.ค.67

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1: รับส่วนลดทันที 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เมื่อกรอกโค้ด KTC24TA
ต่อที่ 2: เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม e-Coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท/กรมธรรม์ (เฉพาะต่อที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 67)

10 เม.ย.67 – 31 ธ.ค.67

หมายเหตุ :
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Delight Plus ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3.สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4.การจัดส่ง e-Coupon Starbucks ให้แก่สมาชิกเคทีซีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง ครบถ้วน ทาง SMS หรือ E-mail ตามที่สมาชิกเคทีซีได้ลงทะเบียนไว้ โดยจัดส่งให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป
5.รายการส่งเสริมการขายโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนซื้อสินค้า/บริการ
6.สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
7.สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
8. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย