ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

รับฟรีพ.ร.บ. , บัตรเติมน้ำมัน PTT Card หรือ Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท และผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0256)
โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ของ บมจ.กรุงเทพประกันภัย กับบัตรเครดิต KTC
รับฟรีพ.ร.บ. เลือกรับบัตรเติมน้ำมัน PTT Card หรือ Central Gift Voucher และผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

มั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับฟรีพ.ร.บ., บัตรเติมน้ำมัน PTT Card หรือ Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท
และผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 เม.ย.67 – 31 ธ.ค.67

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
ต่อที่ 1: รับฟรีพ.ร.บ.
ต่อที่ 2: เลือกรับบัตรเติมน้ำมัน PTT Card หรือ Central Gift Voucher
- เบี้ยประกันภัย 10,001 - 15,000 บาท รับบัตรเติมน้ำมัน PTT หรือ Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท/กรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัย 15,001 - 20,000 บาท รับบัตรเติมน้ำมัน PTT หรือ Central Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท/กรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัย 20,001 บาทขึ้นไป รับบัตรเติมน้ำมัน PTT หรือ Central Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาท/กรมธรรม์
ต่อที่ 3: ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

กรอก Promo Code : KTC24 ในช่องข้อความ

10 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3.สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
4.เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัยกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
5.สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
6.สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
7. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย