ทําพาสปอร์ตราคาเท่าไหร่? ฉบับอัปเดตเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

ทําพาสปอร์ตราคาเท่าไหร่? ฉบับอัปเดตเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

หนังสือเดินทาง เอกสารสำคัญเดินทางข้ามประเทศ

อย่างที่ทราบกันดีว่าพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงรายละเอียดของบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยระบุชื่อผู้เดินทาง รูปถ่าย อายุ สัญชาติ อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่น ๆ ออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ และเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศ หากคุณวางแผนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืม! ทำพาสปอร์ต 2566 ให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง ซึ่งการทำพาสปอร์ตแต่ละครั้งผู้ทำจะต้องเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ วันนี้ KTC ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต พร้อมอัปเดตค่าธรรมเนียมล่าสุด เพื่อให้ทุกการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศราบรื่น ไร้อุปสรรค

ทำความรู้จัก! พาสปอร์ตแต่ละประเภท ข้อมูลที่นักเดินทางต้องรู้

ผู้หญิงถือพาสปอร์ตประเภทต่าง ๆ
รู้จักพาสปอร์ตแต่ละประเภท

1. พาสปอร์ตเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) ปกสีน้ำตาล 

พาสปอร์ตเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี และ 10 ปี เมื่อหมดอายุแล้วไม่สามารถต่อเพิ่มได้ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น 

2. พาสปอร์ตเดินทางราชการ (Official Passport) ปกสีน้ำเงินเข้ม 

พาสปอร์ตเดินทางเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางราชการตามที่กระทรวงต่างประเทศอนุมัติ มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการเดินทางส่วนตัว 

3. พาสปอร์ตเดินทางทูต (Diplomatic Passport) ปกสีแดงสด 

พาสปอร์ตเดินทางทูตมีอายุไม่เกิน 5 ปี ต่ออายุเพิ่มไม่ได้ ออกให้เฉพาะบุคคลดังนี้ 

 • พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 • พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส 
 • พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
 • ประธานองคมนตรีและองคมนตรี 
 • นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
 • ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
 • ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ 
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุด 
 • อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
 • ข้าราชการตำแหน่งทางการทูต เดินทางไปราชการในต่างประเทศ 
 • ข้าราชการตำแหน่งทางการทูต ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 
 •  คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลที่กล่าวไปข้างต้นลำดับที่ 2-8 
 • บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น ไปจนถึงบุคคลเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย 

4. พาสปอร์ตเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) ปกสีเขียว 

พาสปอร์ตเดินทางชั่วคราวออกให้กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและไม่สามารถต่ออายุได้

ขั้นตอนการทําพาสปอร์ต 2566 พร้อมเอกสารที่ต้องใช้

หนังสือเดินทางประเทศไทย
ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต

 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเก่าติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ กรณีทำพาสปอร์ตที่ตู้อัตโนมัติ Kiosk ให้นำบัตรประชาชนเสียบในช่องตัวเครื่อง รอระบบดึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และถ่ายรูปทำพาสปอร์ต แนะนำไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์สี (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น)
 4. เลือกอายุพาสปอร์ตมีทั้งแบบ 5 ปี และ 10 ปี จากนั้นแจ้งความประสงค์ในการขอรับเล่ม อาทิ รับด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมารับ หรือส่งทางไปรษณีย์ 
 5. ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาทิ สแกน QR Code ชำระเงินสด หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิต

***ผู้ที่เลือกรับพาสปอร์ตผ่านไปรษณีย์จะต้องชำระค่าบริการจัดส่ง 40 บาท 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำพาสปอร์ต

ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. กรณีหนังสือเดินหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วให้นำหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) ไปด้วย
 4. กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้นำใบแจ้งความฉบับจริงไปด้วย 

ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 2. สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 4. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
 5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกันและอำนาจปกครองบุตร

อัปเดตค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต 2566

พาสปอร์ตแบบธรรมดา

 • พาสปอร์ตแบบ 10 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 1,500 บาท
 • พาสปอร์ตแบบ 5 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 1,000 บาท

พาสปอร์ตด่วนพิเศษ

 • พาสปอร์ตแบบ 10 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 3,500 บาท
 • พาสปอร์ตแบบ 5 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 3,000 บาท

ระยะเวลาจัดส่งพาสปอร์ต 2566 

พาสปอร์ตทั่วไป

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ 
 • ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ

พาสปอร์ตด่วนพิเศษ

 • ผู้ที่ต้องการพาสปอร์ตด่วนต้องมายื่นคำร้องก่อนเวลา 11.00 น. และรับเล่มพาสปอร์ตภายในวันเดียวกัน  สามารถทำได้ทุกสำนักงาน แต่ต้องไปรับที่กรมการกงสุลเท่านั้น คุณสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ ได้ที่ www.qpassport.in.th

แม้ว่าการยื่นขอทำพาสปอร์ตจะอยู่ในช่วงเวลาราชการคือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ล่าสุด! กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดให้บริการรับคำร้องทำพาสปอร์ตนอกเวลาราชการ อย่าง วันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ โดยเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางจำนวน 2 แห่ง ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A) และ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต) ที่สำคัญสามารถจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้อีกด้วย มอบความสะดวกสบายให้คุณมากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ : เช็กจำนวนคิวสำนักงานฯ ได้ที่ www.qpassport.in.th/#/queue-no

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต 2566 หากคุณมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง อย่าลืม! เช็กพาสปอร์ตของคุณว่าหมดอายุหรือยัง สามารถทำพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง เพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่น KTC มีบริการรับยื่นวีซ่า ที่ KTC WORLD  ครอบคลุมหลายประเทศ เพียงชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ไม่มีชาร์จเพิ่ม พร้อมแลกรับส่วนลดด้วยคะแนน KTC FOREVER แนะนำ KTC World Travel Service บริการการเดินทางและท่องเที่ยวครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า จองตั๋วเครื่องบิน บริการรถเช่า ที่สำคัญเพิ่มความปลอดภัยด้วยประกันการเดินทาง และ Blue Ribbon Bags บริการติดตามกระเป๋าสูญหาย พบภายใน 96 ชม. เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง สามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวหรือวางแผนการเดินทาง ติดต่อ KTC World Travel Service ที่พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือสนใจสอบถามข้อมูลได้ผ่านทาง LINE : KTC WORLD และ Facebook : KTC WORLD Community หรือโทร.02 123 5050 ให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น

 

เที่ยวสบาย จ่ายคุ้ม ค้นหาโปรโมชั่นท่องเที่ยว...คลิกที่นี่