ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ All my love is PET 2019

รางวัลที่ 1 : บัตรกำนัลจาก Gemories - อัญมณีพลอยเนื้ออ่อน ที่สังเคราะห์จากอินทรีย์สารสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ มูลค่า 22,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  1. คุณณัฏฐิณิน ลอออรรถพงศ์
  2. คุณอัครินทร์ อนันต์ไพศาล

รางวัลที่ 2 : บัตรกำนัลจาก Gemories - อัญมณีพลอยเนื้ออ่อน ที่สังเคราะห์จากอินทรีย์สารสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ มูลค่า 16,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  1. คุณวิเชียร ศรีภิญโญวณิชย์
  2. คุณรัตนา ฉันทไกรวัฒน์

รางวัลที่ 3 : สมาชิกนิตยสารสัตว์เลี้ยง howl 1 ปี มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
  1. คุณอารยา กิ่งแก้ว
  2. คุณชลธิณี ทรัพย์พิทักษ์ดี
  3. คุณปารินันท์ ตันติเสวี
  4. คุณเมษา ศรีประเสริฐ
  5. คุณธัญญาลักษณ์ เดชปรารมย์
  6. คุณสุวภางค์ จันทนฤกษ์
  7. คุณปารณีย์ รักษ์กุลชน
  8. คุณสันติ สุขสงเคราะห์
  9. คุณชลธร กิจดาวรุ่ง
  10. คุณกรรณิการ์ กุลเนตุ
  11. คุณภัทร์ศรัณย์ อังศ์วราก้องภพ
  12. คุณเบนยามิน วุฒิสวัสดิ์
  13. คุณวิวัฒน์ สันติอัศวราภรณ์
  14. คุณพรรณชล นพรัตนาวงศ์
  15. คุณบุ้งเคง แซ่ลี้
  16. คุณสุกัญญา สังวาลย์มานนท์
  17. คุณชวิศ วัฒนาเกษมสัตย์
  18. คุณฐิติรัตน์ จันทร์เนียม
  19. คุณปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี
  20. คุณยุวาภรณ์ ศุภสวัสดิ์

ใบอนุญาตเลขที่ 93/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”) เท่านั้น และรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  2. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ โดยยินยอมให้เคทีซีเรียกเก็บเงินค่าภาษีดังกล่าวผ่านบัตรฯ ที่สมาชิกผู้โชคดีใช้ในการเข้าร่วมรายการ หรือบัตรฯ อื่นใดของสมาชิกผู้โชคดีตามที่เคทีซีกำหนดและจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งหนังสือยินยอมดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วผ่านทางอีเมล sukhum.c@ktc.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 พร้อมทั้งติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ของเคทีซี คุณสุขุม โทร. 065-510-6802 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา10.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อยืนยันการรับรางวัลและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว
  3. เมื่อสมาชิกผู้โชคดีได้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการครบถ้วนแล้ว เคทีซีจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและของรางวัล ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซีต่อไป
  4. หากสมาชิกผู้โชคดีไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่กำหนด (5 ธันวาคม 2562 ) จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ
  5. สมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิต KTC และมีสถานภาพบัญชีเป็นปกติจนถึงวันที่รับรางวัล
  6. การเข้าร่วมรายการนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปรากฏตัวในงานต่างๆหรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้ตามที่เคทีซีเห็นสมควร โดยภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย