รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  อัจจิมา มูลสาร    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

ยุพเยาว์ เดชรักษา

19.

สมบัติ ค้าสม

2.

นนทิยา สายบุญช่วย

20.

ภัทรวดี พันธพล

3.

ปิยวิทย์ จันทร์พิลา

21.

เพ็ญนิภา แก้วดวงจิตร์

4.

กฤษณา ตระกูลวรปัญญา

22.

อรรถพันธ์ สุวินิจจินดา

5.

เฉลิมพล ไตรสุทธีรภาพ

23.
ศุภัจฉรา น้อยชม
6.

สุรีรัตน์ ปริญญาพล

24.

ศุภกร อีกจอม

7.

กิตติพงศ์ จูแจ่มแจ้ง

25.

ธนภัทร มงคลเอี่ยม

8.

ธงธน ทิชินนันทรา

26.

ปรีชา ติรศานต์

9.

กัมปนาท แก้วนพรัตน์

27.

ณัฐริกา สิงห์นันท์

10.

กิติศักดิ์ ธีรสุข

28.

เก็จวรี หุตาคม

11.

เครือวัลย์ ถวิลไพร

29.

สุวิทย์ อนุเคราะห์ดิลก

12.

ธัชลักษมณ์ อนันต์จิรทยา

30.

สุรศักดิ์ สุระเสน

13.

วิศรุต เลาหเธียรประธาน

31.

ประสิทธิ์พันธุ์ ปราบสกุล

14.

จุลลสถิตย์ ธราธาร

32.
สมจิตร จุมพงษ์
15.

สิทธิชัย อิ่นแก้ว

33.

สมภพ นพพิทักษ์

16.
วุฒิชัย เอกมอญ
34.

สุภาพร เพิ่มพูล

17.

อนรรฆ สกุลศรีประเสริฐ

35.

ยศสรัล สมนวล

18.

กฤติน เอกธนะชัย