รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 8

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 8

  สรรชัย เทพกสิกุล    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

ปฏิญญา บุมี

19.

สุทธิพงศ์ บุญแก้ววรรณ

2.

วุฒิชัย ม่วงทอง

20.

ธนภัทร น้อยสมบูรณ์

3.

ทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร

21.

ไพจิตร คิดโสดา

4.

อรุณี แสงชาย

22.

กฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน

5.

นริสา ควรรณสุ

23.
ทัตวัฒน์ หมื่นสนิท
6.

พิสิทธิ์ ตวนบุตร

24.

นภาพร ยังถิน

7.

วรรณทณี จูสอน

25.

ทำเนียม ถนอมสังข์

8.

พิกุล บุญทานัง

26.
ไอลดา ประสพธรรม
9.

วสันต์ ดอกไม้

27.

จตุพร แน่นอุดร

10.

ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ

28.

วิภาพร แกล้วกล้า

11.

ปวีณา นักเคน

29.

อัครพล สุทธศิริ

12.

บุษรา นวลจันทร์

30.

ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

13.

ตวงพร เจริญพร

31.

กิตติศักดิ์ สุมามาลย์

14.

ขวัญดาว ศิริเกตุ

32.
ประดิษฐ์ ใจสัตยาบรรณ
15.

จรรยา มัชฌิมาพฤทธิ์

33.

นวรัตน์ สามหมื่น

16.
ศรีอัมพร เวชกามา
34.

บุญส่ง โตสูงเนิน

17.

ฉันทนา เชื้อบุญมี

35.

ขวัญใจ พิรพัฒน์ทิพนาถ

18.

อนัญญา สุทธิ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 8