รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

  จุฑารัตน์ บุตรขุนทอง    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. 

กรชนก จิตต์เที่ยง

19. 

ศักดา ประทุมวี

2. 

ปิณฐริชญ์ศร บุญประสิทธิ์

20. 

พิศมัย สุธาชี

3. 

ทิสายฝน อุดมพล

21. 

รชต จินดานุรักษ์

4. 

ทิพย์วิภา ท้าวประสิทธิ์

22. 

บัญญพนต์ สายกี่เส้ง

5. 

ปัญญาพร พฤกษา

23. 
วีรชัย สุขพ่วง
6. 

อาคม ศิริวิชัย

24. 

เพชรจันทร์ ด่านประสิทธิ์

7. 

ฮามีดะห์ วาหลง

25. 

จิดาภา เปรมปรีดิ์

8. 

คมจักร เงินเย็น

26. 
อาหมี่ พรกิตติชัยกุล
9. 

จันทร์ฉาย สมบัติใหม่

27. 

จิระพร เสนปอภาร

10. 

จักรี สวัสดิมงคล

28. 

วิญญู จำลองนาค

11. 

ณัฐวุฒิ ขุมทรัพย์

29. 

นิตยา ทองคำ

12. 

วิสูตร กรตระกูลกาญจน์

30. 

ปราณี วงศ์สอนธรรม

13. 

จริญ บัวกิ่ง

31. 

สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม

14. 

ณรัก ปภาวัฒนกรณ์

32. 
พรมจันทร์ กองยอด
15. 

นามชัย นุชประเสริฐ

33. 

อมรรัตน์ ทีปะปาล

16. 
จิราภรณ์ เขียวกุล
34. 

โภคิน ชาญวนังกูร

17. 

รัชนียา ถิรเดโชชัย

35. 

นรีรัตน์ พอกพูล

18. 

ชัยพัฒน์ อยู่เจริญ

  
 
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 1