รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

อรวรรณ ชุมภู

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

พัฒชารี กาติ๊บ
สราวุธ เชาว์วรรณะ
กัญจนพร วงษ์พันธุ์
อภิชัย เวชการี
พรณิภา ทองนุ่น
มนัส กล่ำคุ้ม
สามารถ จำปา
ชนิกานต์ เจริญสุข
กรณ์ ทองปรีชา
สิโรตม์ เหล่าการกิจกุล
กนกวรรณ งามขำ
สุวิภา อนุกูล
เรวดี จินเขตต์กรณ์
เอื้ออารีย์ ทองธัช
ชูชาติ อุ่นอารมย์
ศิริพร แสวงทรัพย์
จุฑามาศ จันทโชติ
ลัคนา อมรึก
เจริญ บุญมโนทรัพย์
เบญจพร แพรแก้ว
ศักดิ์ชัย ทองแก้ว
จตุพร กุลภากร
อำพล กอบน้ำเพ็ชร
นารา เอกสินธ์
นรี อารีรักษ์
ปภัชญา นาคพันธ์
วีระ พรวานิชพงศ์
กรรณิการ์ การกิ่งไพร
ชุดาภัค สมิตะมุกสิก
ธนวัฒน์ นวเกล้า
โยษิตา มั่นคง
วัชรินทร์ รัตนบุรี
ปราการ ขำฉวี
ณธิดา นุ้ยเย็น
ฉัตรปวีณ์ นิธิโภคินสกุล