รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 11

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

ศิริลักษณ์ พงษ์สุระ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

ฐิตาพร เต็มยอด
วัชรพล มณฑาทอง
ปัญญา น้ำทิพย์
สินธ์ เวียงคำ
อมรเทพ รัตน์ใหม่
ศศินันท์ จันทร์เรือง
พงศ์คณิต พงษ์พิทักษ์
จุฑาทิพย์ จันทร์หลง
วิไลวรรณ หอมบุบผา
สุธารัตน์ ก่อแก้ว
กิตติศักดิ์ อุมาจิ
แพรววนิด คงเมือง
สิทธิ์พงษ์ ทองบัลลังก์
ชัยณรงค์ ภูรินทนาวุธ
ดลนภัทท อินมะมณี
สุชาติ พินัยกุล
วสันต์ สมสว่าง
จินดาวรรณ จินดา
เบญจรัตน์ แสนตุ้ย
ชูชาติ สุขอินทร์
อรรถพล ธาตุไชย
สมปอง ก้านสันเทียะ
ศรีแพร บุญพิทศ
สุนิดา พงษ์ไพจิต
สง่า วินทะไชย
กฤตนัท นรสิงห์
ภาสินี ธนิกุล
วงศ์วริศ เงินรอด
อดิศร ศรีนพ
เกษม กาเหว่าลาย
นราธิป เกษะศิริ
พจนารถ ขันติวงษ์
วัชราภรณ์ นิระเคน
กมลวัลย์ สุขสมกิจ
วารี บุศดี