รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “เคลียร์หนี้ 11” รอบที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100%
จำนวน 1 รางวัล. ดังนี้

  ทัศนีย์ ศรีแก้ว    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10%
จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

 1. สถาพร ณ ลำพูน
 2. สราวุธ สุขทั่ว
 3. สุรศักดิ์ สุขุประการ
 4. ชาติชาย นิวัฒตระกูล
 5. ฉัตรชัย ธรรมสาร
 6. กนกพร อินทิพย์
 7. ชาตรี เนียมเฟือง
 8. ทองจัน คำแก้ว
 9. ธนกช ทวีสุวรรณ
 10. กมลเนตร ลี่ไพบูลย์
 11. กนกวรรณ ภัทรศิริเวช
 12. ทัศนีย์พรรณ มาบพันนา
 13. วันไซนับ พงศ์สันติ
 14. ขจรเดช สันตยานันท์
 15. สุรเชษฐ์ ธีระวัฒนา
 16. สรวิชญ์ บริบูรณ์
 17. ภูดิท สุรัติรางคกุล
 18. เทวา ชายคำ
 1. เยาวมาลย์ คนขยัน
 2. บวรศักดิ์ ผลแก้ว
 3. ทิพวรรณ วันทา
 4. กมลกาญจน์ เบี้ยวสมบูรณ์
 5. ฉัตรชัย ยะปะภา
 6. สุรสิทธิ์ เพ็ชรช้าง
 7. อาณัติ มีชัย
 8. ธวัชชัย บุญศรี
 9. วิภาพร พ่วงทิพากร
 10. จิณห์วรา คำชัย
 11. กรัน จิระนคร
 12. พาโชค สายเชื้อ
 13. วีรชาติ เฉลิมชาติ
 14. พุทธรักษ์ แพงไตร
 15. นงลักษณ์ ปีสิงห์
 16. วันดี นกขุนทอง
 17. อดิศักดิ์ วิกรานตโนรส